/

Regulamin

/

Regulamin

Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu

Regulamin dotyczy świadczenia usług porad telefonicznych.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Definicje:

 1. Usługodawca lub Legavi – RocketSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ul. Spółdzielców 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877126, NIP 8961599976, REGON 387846760;

 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.legavi.pl;

 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

 4. Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynność prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca (a) rezerwacji porady telefonicznej lub (b) korzystająca z funkcjonalności Serwisu, w tym wystawienia opinii, zadawania pytań Profesjonaliście czy zapisująca się na usługi dodatkowe;

 5. Profesjonalista – korzystający z Serwisu, będący prawnikiem, radcą prawnym, adwokatem;

 6. Formularz rezerwacji lub Rezerwacja – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający Klientowi zarezerwowanie porady telefonicznej i jego realizację;

 7. Opinia – informacja zweryfikowanego Klienta zawierająca subiektywną ocenę Klienta o Profesjonaliście i wykonanej usłudze, zamieszczona pod pseudonim albo w przypadku niepodania przez Klienta pseudonimu – imieniem Klienta przypisanym do Konta Klienta; 

 8. Usługi lub Porada – usługi oferowane przez Profesjonalistów za pośrednictwem Serwisu. 

 1. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Serwis prowadzony jest przez Rocketsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Smolcu (ul. Spółdzielców 1b, 55-080 Smolec) wpisana do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000877126, NIP: 8961599976, REGON: 387846760.

 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się za pośrednictwem: (a) poczty, pod adresem korespondencyjnym: ul. Spółdzielców 1B, 55-080 Smolec (b) wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@legavi.pl

 1. Rodzaje i zakres Usług
 1. Legavi udostępnia dostęp do Serwisu umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Profesjonalistą w celu zawarcia umowy o świadczenie usług Profesjonalisty na rzecz Klienta oraz świadczenia porady telefonicznej przez Profesjonalistę. 

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają między innymi na:

a) umożliwieniu zarezerwowania porady telefonicznej u Profesjonalisty poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji;

b) połączenie Profesjonalisty z Klientem na podstawie opisanego problemu przez Klienta;

c) dokonywanie płatności za usługi Profesjonalisty na rzecz Profesjonalisty za pośrednictwem Serwisu,

d) dodawaniu opinii – Klient, który skorzystał z Porady Telefonicznej może jedynie wystawić opinię o Profesjonaliście i jego usłudze,

e) przesyłaniu wiadomości e-mail, w których Serwis potwierdza termin wizyty, ewentualne otrzymanie płatności, przebieg, prośbę o wystawienie opinii,

f) realizacji Rezerwacji, przebiegu realizacji reklamacji i zwracaniu się o wystawienie opinii,

 1. Legavi pobiera opłatę 149 zł brutto za Rezerwację porady telefonicznej u Profesjonalisty. 

 2. Serwis oraz wszystkie jego Treści oraz elementy graficzne (np. układ, design, logo i inne oznaczenia, które znajdują się w Serwisie) są przedmiotem praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich oraz praw własności przemysłowej). Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie lub rozpowszechnianie bez uzyskania odrębnej, jednoznacznej zgody od Usługodawcy.

 1. Warunki świadczenia Usług dla Klientów
 1. W celu korzystania z Usług, Klient:

 1. musi posiadać komputer lub inne urządzenie podłączone do Internetu, w tym umożliwiające wypełnienie formularzy,

 2. musi posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji,

 3. posiadać aktywny i prawidłowo skonfigurowany adres e-mail.

 4. posiadać aktywny numer telefonu oraz urządzenie odbierające połączenia przychodzące. 

 1. Każdy Klient może dokonać Rezerwacji porady telefonicznej. W celu połączenia z Profesjonalistą konieczne jest podanie wszystkich wymaganych danych w formularzu Rezerwacji. 

 2. Zarezerwowanie wizyty u Profesjonalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Klienta wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Profesjonaliście. W trakcie umawiania wizyty przez Serwis Klient powinien podać szczegóły dotyczące tematu konsultacji. Szczegóły te zostaną przekazane do wybranego Profesjonalisty. Przekazanie takich informacji ma pomóc Profesjonaliście w przygotowaniu się do porady prawnej (rozmowy telefonicznej).

 3. Legavi służy łączeniu Klienta z Profesjonalistą. Za realizację porady telefonicznej odpowiada wyłącznie Profesjonalista (zgodnie z etyką zawodową). 

 1. Rezerwacja
 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać Rezerwacji porady telefonicznej. 

 2. Na etapie wypełniania formularza Rezerwacji Klient wskazuje dane, których podanie jest niezbędne do zarezerwowania terminu porady telefonicznej. 

 3. Klient powinien opisać dokładnie swoje zagadnienie prawne (temat konsultacji) oraz pytania i wątpliwości z nim związane. Jedynie dopełnienie tego zadania pozwoli na prawidłowe dopasowanie Profesjonalisty. 

 4. Klient na etapie Rezerwacji podaje również preferowany czas kontaktu. Nie jest on wiążący dla Legavi. Niemniej Profesjonaliści dokładają starań, aby kontakt telefoniczny nastąpił we wskazanych godzinach. 

 5. Wszelkie dane są podawane przez Klienta dobrowolnie. Niemniej ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości Rezerwacji porady telefonicznej. 

 6. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rezerwacji danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.

 7. Do Rezerwacji oraz zawarcia umowy pomiędzy Profesjonalistą a Klientem dochodzi z momentem przyjęcia sprawy przez Profesjonalistę. 

 8. Brak dokonania wymaganej opłaty za poradę telefoniczną skutkuje brakiem potwierdzenia terminu Rezerwacji (umowa nie zostaje zawarta). 

 1. Porada telefoniczna
 1. W celu skorzystania z Usługi Porady telefonicznej Klient musi dysponować telefonem oraz aktywnym numerem kontaktowym, na który można się bez problemu dodzwonić. 

 2. Porada prawna przez telefon to rodzaj usługi na odległość, której celem jest wyjaśnienie różnych problematycznych kwestii związanych ze stosowaniem różnych przepisów i rozporządzeń prawnych. Porada prawna odbywa się w oparciu o opisane zagadnienie prawnego przez Klienta. Dlatego tak istotne jest, aby Klient możliwie szczegółowo opisał swoje zagadnienie oraz wskazał swoje wątpliwości czy pytania, które chciałby wyjaśnić z Profesjonalistą. 

 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Porada zawiera indywidualną interpretację zgłoszonego zagadnienia na podstawie informacji wskazanych w Formularzu przez Klienta. Każda Porada nie ma charakteru powszechnie obowiązującego. Dopuszczalne jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym.

 4. Porada odbywa się w języku polskim oraz w oparciu o polskie prawo, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. 

 5. Porada trwa maksymalnie 30 minut. 

 6. Klient ma możliwość zadawania pytań uzupełniających podczas Porady telefonicznej, o ile mieszczą się one w tematyce opisanego zagadnienia w Formularzu. Musi zachodzić ścisły związek pytań z opisanym zagadnieniem. 

 7. Profesjonalista ma możliwość podczas Porady bezpłatnego wycenienia usług dodatkowych, które pozostają w związku z opisanym zagadnieniem przez Klienta (np. kwota złożenia odpowiedzi na pozew, sporządzenie odpowiedniego wniosku czy reprezentacja). Wycena nigdy nie jest zobowiązująca dla Klienta i ma charakter jedynie informacyjny. 

 8. W razie chęci skorzystania przez Klienta z dodatkowych usług oferowanych przez Profesjonalistę należy traktować te usługi to jako odrębne, niezależne zlecenie. Nie należy łączyć Porady prawnej przez telefon z usługami dodatkowymi oferowanymi przez Profesjonalistę. 

 9. Profesjonaliści posiadają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz umiejętności. Legavi weryfikuje ich kwalifikacje, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie błąd przez Profesjonalistów, gdy oświadczyli nieprawdę lub wprowadzili w błąd. Profesjonaliści odpowiadają za swoje działania osobiście, zgodnie z etyką zawodową. 

 10. Profesjonalista ponosi wobec Klienta osobistą odpowiedzialność za zaniechanie, odstąpienie oraz jakość świadczonych usług. 

 1. Dodawanie opinii o Profesjonalistach
 1. Do wyrażenia opinii uprawniony jest wyłącznie Klient, który poda swoje dane osobowe, które umożliwiają weryfikację jego tożsamości. 

 2. Opinia, w tym ocena wraz z pseudonimem albo imieniem Klienta, jest dostępna publicznie.

 3. Opinie o Profesjonalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Klienta dotyczących danego Profesjonalisty i muszą one dotyczyć porady telefonicznej, które miała miejsce za pośrednictwem Serwisu Legavi. 

 4. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym najbliższych osób czy osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe. 

 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu, jak i nazw innych podmiotów konkurencyjnych względem Profesjonalisty. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.

 6. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.

 7. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani dobrych obyczajów. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Profesjonalistę w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Profesjonalisty, które zostały potwierdzone przez właściwe instytucje.

 8. Opinie, w tym oceny, są zbierane m.in. w celu polepszenia oferowanych usług, pomocy w doborze Profesjonalisty dla innych klientów, poprawie atrakcyjności oferowanych usług.

 9. Klient ma możliwość ocenienia Profesjonalisty w Serwisie za pomocą funkcjonalności formularza opinii, poprzez zaznaczenie liczby gwiazdek przy Profesjonaliście, którego ocena dotyczy oraz zamieszczenie treści opinii.

 10. W celu zamieszczenia Opinii Klient powinien wypełnić wysłany na adres e-mail formularz formularza dostępny w Serwisie oraz wypełnić pola obowiązkowe, tj. wpisać treść opinii i przyznać ocenę, wyrazić zgody, następnie zaznaczyć przycisk „Prześlij Opinię”. Naciśnięcie przycisku „Prześlij Opinię” oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia Klienta albo pseudonimu, którym posłużył się Klient opinii, i korzystanie z nich przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

 11. Klient może w każdym czasie żądać usunięcia wyrażonej przez niego i opublikowanej przez Usługodawcę opinii. Klient powinien w tej sprawie skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@legavi.pl. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia opinii, w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa.

 12. Klient, który formułuje opinie, oświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich ani praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz obowiązującego prawa oraz że wyraża własne subiektywne zdanie osoby zamieszczającej opinię.

 13. Klient zaznaczając przycisk „Prześlij opinię” wyraża zgodę na publikację opinii, w tym oceny, w Serwisie, na jej publiczne rozpowszechnianie wraz z imieniem Klienta albo pseudonimem, którym posłużył się Klient w Serwisie i korzystanie z niej na warunkach określonych w Regulaminie.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji opinii łącznie z imieniem Klienta albo pseudonimem, usunięcia bezprawnej opinii, kontaktowania się z Użytkownikiem, który zarezerwował wizytę u wybranego Profesjonalisty drogą mailową w celu zachęcenia do wystawienia Opinii, a także kontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji tożsamości osoby zamieszczającej Opinię. W przypadku usunięcia opinii Klientowi i Profesjonaliście w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. 

 15. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania Opinii, a opublikowaną Opinię usunąć, jeśli jest ona w ocenie Legavi sprzeczna z Regulaminem lub przepisami prawa. Usunięcie Opinii jest nieodwracalne. 

 16. Usługodawca ma prawo wymagać od Klienta zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji, jak również może prosić o przedstawienie dowodów na odbycie porady telefonicznej. Usługodawca weryfikuje opinie publikowane w Serwisie w celu zapewnienia, że pochodzą one od Klientów, którzy skorzystali z usług Profesjonalisty, którego dotyczy Opinia. 

 17. Usługodawca nie ingeruje w treść opinii ani pseudonimów Klientów, ale zastrzega sobie możliwość ich nieopublikowania w Serwisie, w przypadku naruszania postanowień niniejszego paragrafu albo przepisów prawa. 

 18. Legavi zastrzega sobie możliwość nieopublikowania Opinii, gdy ta: 

 1. Jest obraźliwa lub nielegalna: zawiera cechy mowy nienawiści, terroryzmu, gróźb lub przemocy, wulgarności i zniesławienia

 2. Zawiera informacje osobowe: nie pozwalamy na publikację danych osobowych, w tym m.in. imion i nazwisk pracowników, numerów telefonów, adresów

 3. Jest reklamą: opinie nie mogą aktywnie promować innego biznesu. 

 4. Jest nieprawdziwa, nierzetelna: opinie muszą być wystawione na podstawie prawdziwych interakcji ze Specjalistą; nie akceptujemy nierzetelnych opinii, w tym  wystawionych przez aktualnych pracowników, konkurencję, a także wystawionych za opłatą.

 5. Dotyczy innej osoby lub kancelarii: opinie muszą tyczyć się profilu do którego zostały wystawione; w przypadku gdy Specjalista nie kojarzy wystawiającego opinię, poprosimy go o przedstawienie dowodu wizyty.

 1. Wyrażając opinię Użytkownik z chwilą kliknięcia w przycisk „Prześlij opinię” udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do Opinii oraz pseudonimu, jako utworów wraz z prawem do ich sublicencjonowania podmiotom trzecim, takim jak np. social media (np. Facebook, Instagram), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o Profesjonalistach i podmiotom oferującym usługi wyszukiwarek internetowych celem promocji, reklamy, rozpowszechnienia w szczególności w drodze publicznego odtwarzania, wyświetlania, wystawiania, publicznego udostępniania w dowolnym formacie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet, wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnej.

 2. Klient zamieszczając opinię upoważnia Usługodawcę do wykonywania w jego imieniu jego autorskich praw osobistych do opinii, w tym oceny oraz pseudonimu.

 3. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad Regulaminu, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących pseudonimu, opinii, w tym ocen. W zakresie, w jakim pomimo dołożenia należytej staranności, Usługodawca nie miał wpływu na ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich, spowodowane opublikowaniem lub treścią Opinii, Usługodawca nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności

 1. Dane osobowe, prywatność
 1. Celem Legavi jest umożliwienie Profesjonalistom świadczenia swoich usług na rzecz Klientów oraz umożliwienie korzystania z usług Profesjonalistów przez Klientów, jak również promowanie Serwisu (w tym usług Profesjonalistów). 

 2. Profesjonaliści oraz Legavi przetwarzają dane Klientów dla własnych celów i w związku z tym są odrębnymi administratorami danych osobowych. 

 3. Z uwagi na fakt, że celem Legavi jest umożliwienie dokonywania Rezerwacji (łączenia Klientów z Profesjonalistami), Klient po dokonaniu Rezerwacji może otrzymywać wiadomości z Serwisu, wiadomości e-mail oraz SMS związane z przebiegiem Rezerwacji (m.in. potwierdzeniem Rezerwacji, jej odwołaniem, zmianą terminu itp.). Wiadomości te nie są treściami marketingowymi ani promocyjnymi, a jedynie stanowią obsługę dokonanej Rezerwacji. 

 4. W uzasadnionych przypadkach Legavi może kontaktować się na podany przez Klienta w Formularzu Rezerwacji numer telefonu celem zbadania satysfakcji, wyjaśnienia kwestii zw. z przebiegiem Rezerwacji oraz celem doprecyzowania kwestii zw. z reklamacją. 

 5. Wszyscy Profesjonaliści są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie danych osobowych Klienta oraz pozostałych informacji, które uzyskują od Klienta. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa (tajemnica zawodowa) lub odrębnych umów, które zawarli Profesjonaliści.

 6. Wszelkie informacje dotyczące tego jak przetwarzamy dane osobowe jako administrator znajduje się w Polityce Prywatności.

 1. Odstąpienie od umowy


 1. Klient będący Konsumentem (dalej: Konsument), który dokonał Rezerwacji, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Konsument może odstąpić od Rezerwacji składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu.

 3. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od Rezerwacji jest ona uważana za niezawartą.

 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (Konsumentowi), gdy Rezerwacja została już przyjęta przez Profesjonalistę (do udowodnienia przez Legavi) albo Usługa została zrealizowana w części lub w całości przez Profesjonalistę.  

 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i realizacji Porady w przypadku braku odpowiedniego Profesjonalisty dla opisanego zagadnienia prawnego. Wówczas Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 h od zgłoszenia problemu i wypełnienia Formularza informuje o tym Klienta drogą e-mailową. Gdy istnieje taka uzasadniona potrzeba, Usługodawca informuje również Klienta o niemożliwości realizacji Porady również drogą telefoniczną. 

 1. Reklamacje dotyczące usług Profesjonalistów 
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie lub dostępu do Serwisu, w szczególności w związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania, modyfikacją, modernizacją czy pracami serwisowymi Serwisu.

 3. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt@legavi.pl. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.

 1. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie lub dostępu do Serwisu, w szczególności w związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania, modyfikacją, modernizacją czy pracami serwisowymi Serwisu.

 3. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt@legavi.pl. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. W przypadku gdy dojdzie do jakiegoś konfliktu na linii Klient - Usługodawca, Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których możesz się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

 2. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej Platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na skorzystanie z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na linii Usługodawca - Klient będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość powinna zostać ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Usługodawcą. 

 1. Ochrona praw autorskich
 1. Wszystkie zdjęcia Profesjonalistów oraz pozostałe Treści (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych Treści oraz bezprawne używanie tekstów opublikowanych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie, bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich w szczególności do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej Treści bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania z usług Serwisu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji, modernizacji Serwisu, usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez wiadomość e-mail. 

 2. Powyższe komunikaty będą zawierały informacje o zmianie regulaminu i terminu wejścia w życie zmian, zakresu zmian. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Klienta.

 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2024 roku.

Regulamin dotyczy świadczenia usług porad telefonicznych.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Definicje:

 1. Usługodawca lub Legavi – RocketSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ul. Spółdzielców 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877126, NIP 8961599976, REGON 387846760;

 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.legavi.pl;

 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

 4. Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynność prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca (a) rezerwacji porady telefonicznej lub (b) korzystająca z funkcjonalności Serwisu, w tym wystawienia opinii, zadawania pytań Profesjonaliście czy zapisująca się na usługi dodatkowe;

 5. Profesjonalista – korzystający z Serwisu, będący prawnikiem, radcą prawnym, adwokatem;

 6. Formularz rezerwacji lub Rezerwacja – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający Klientowi zarezerwowanie porady telefonicznej i jego realizację;

 7. Opinia – informacja zweryfikowanego Klienta zawierająca subiektywną ocenę Klienta o Profesjonaliście i wykonanej usłudze, zamieszczona pod pseudonim albo w przypadku niepodania przez Klienta pseudonimu – imieniem Klienta przypisanym do Konta Klienta; 

 8. Usługi lub Porada – usługi oferowane przez Profesjonalistów za pośrednictwem Serwisu. 

 1. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Serwis prowadzony jest przez Rocketsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Smolcu (ul. Spółdzielców 1b, 55-080 Smolec) wpisana do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000877126, NIP: 8961599976, REGON: 387846760.

 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się za pośrednictwem: (a) poczty, pod adresem korespondencyjnym: ul. Spółdzielców 1B, 55-080 Smolec (b) wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@legavi.pl

 1. Rodzaje i zakres Usług
 1. Legavi udostępnia dostęp do Serwisu umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Profesjonalistą w celu zawarcia umowy o świadczenie usług Profesjonalisty na rzecz Klienta oraz świadczenia porady telefonicznej przez Profesjonalistę. 

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają między innymi na:

  a) umożliwieniu zarezerwowania porady telefonicznej u Profesjonalisty poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji;

  b) połączenie Profesjonalisty z Klientem na podstawie opisanego problemu przez Klienta;

  c) dokonywanie płatności za usługi Profesjonalisty na rzecz Profesjonalisty za pośrednictwem Serwisu,

  d) dodawaniu opinii – Klient, który skorzystał z Porady Telefonicznej może jedynie wystawić opinię o Profesjonaliście i jego usłudze,

  e) przesyłaniu wiadomości e-mail, w których Serwis potwierdza termin wizyty, ewentualne otrzymanie płatności, przebieg, prośbę o wystawienie opinii,

  f) realizacji Rezerwacji, przebiegu realizacji reklamacji i zwracaniu się o wystawienie opinii,

 1. Legavi pobiera opłatę 149 zł brutto za Rezerwację porady telefonicznej u Profesjonalisty. 

 2. Serwis oraz wszystkie jego Treści oraz elementy graficzne (np. układ, design, logo i inne oznaczenia, które znajdują się w Serwisie) są przedmiotem praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich oraz praw własności przemysłowej). Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie lub rozpowszechnianie bez uzyskania odrębnej, jednoznacznej zgody od Usługodawcy.

 1. Warunki świadczenia Usług dla Klientów
 1. W celu korzystania z Usług, Klient:

 1. musi posiadać komputer lub inne urządzenie podłączone do Internetu, w tym umożliwiające wypełnienie formularzy,

 2. musi posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji,

 3. posiadać aktywny i prawidłowo skonfigurowany adres e-mail.

 4. posiadać aktywny numer telefonu oraz urządzenie odbierające połączenia przychodzące. 

 1. Każdy Klient może dokonać Rezerwacji porady telefonicznej. W celu połączenia z Profesjonalistą konieczne jest podanie wszystkich wymaganych danych w formularzu Rezerwacji. 

 2. Zarezerwowanie wizyty u Profesjonalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Klienta wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Profesjonaliście. W trakcie umawiania wizyty przez Serwis Klient powinien podać szczegóły dotyczące tematu konsultacji. Szczegóły te zostaną przekazane do wybranego Profesjonalisty. Przekazanie takich informacji ma pomóc Profesjonaliście w przygotowaniu się do porady prawnej (rozmowy telefonicznej).

 3. Legavi służy łączeniu Klienta z Profesjonalistą. Za realizację porady telefonicznej odpowiada wyłącznie Profesjonalista (zgodnie z etyką zawodową). 

 1. Rezerwacja
 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać Rezerwacji porady telefonicznej. 

 2. Na etapie wypełniania formularza Rezerwacji Klient wskazuje dane, których podanie jest niezbędne do zarezerwowania terminu porady telefonicznej. 

 3. Klient powinien opisać dokładnie swoje zagadnienie prawne (temat konsultacji) oraz pytania i wątpliwości z nim związane. Jedynie dopełnienie tego zadania pozwoli na prawidłowe dopasowanie Profesjonalisty. 

 4. Klient na etapie Rezerwacji podaje również preferowany czas kontaktu. Nie jest on wiążący dla Legavi. Niemniej Profesjonaliści dokładają starań, aby kontakt telefoniczny nastąpił we wskazanych godzinach. 

 5. Wszelkie dane są podawane przez Klienta dobrowolnie. Niemniej ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości Rezerwacji porady telefonicznej. 

 6. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rezerwacji danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.

 7. Do Rezerwacji oraz zawarcia umowy pomiędzy Profesjonalistą a Klientem dochodzi z momentem przyjęcia sprawy przez Profesjonalistę. 

 8. Brak dokonania wymaganej opłaty za poradę telefoniczną skutkuje brakiem potwierdzenia terminu Rezerwacji (umowa nie zostaje zawarta). 

 1. Porada telefoniczna
 1. W celu skorzystania z Usługi Porady telefonicznej Klient musi dysponować telefonem oraz aktywnym numerem kontaktowym, na który można się bez problemu dodzwonić. 

 2. Porada prawna przez telefon to rodzaj usługi na odległość, której celem jest wyjaśnienie różnych problematycznych kwestii związanych ze stosowaniem różnych przepisów i rozporządzeń prawnych. Porada prawna odbywa się w oparciu o opisane zagadnienie prawnego przez Klienta. Dlatego tak istotne jest, aby Klient możliwie szczegółowo opisał swoje zagadnienie oraz wskazał swoje wątpliwości czy pytania, które chciałby wyjaśnić z Profesjonalistą. 

 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Porada zawiera indywidualną interpretację zgłoszonego zagadnienia na podstawie informacji wskazanych w Formularzu przez Klienta. Każda Porada nie ma charakteru powszechnie obowiązującego. Dopuszczalne jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym.

 4. Porada odbywa się w języku polskim oraz w oparciu o polskie prawo, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. 

 5. Porada trwa maksymalnie 30 minut. 

 6. Klient ma możliwość zadawania pytań uzupełniających podczas Porady telefonicznej, o ile mieszczą się one w tematyce opisanego zagadnienia w Formularzu. Musi zachodzić ścisły związek pytań z opisanym zagadnieniem. 

 7. Profesjonalista ma możliwość podczas Porady bezpłatnego wycenienia usług dodatkowych, które pozostają w związku z opisanym zagadnieniem przez Klienta (np. kwota złożenia odpowiedzi na pozew, sporządzenie odpowiedniego wniosku czy reprezentacja). Wycena nigdy nie jest zobowiązująca dla Klienta i ma charakter jedynie informacyjny. 

 8. W razie chęci skorzystania przez Klienta z dodatkowych usług oferowanych przez Profesjonalistę należy traktować te usługi to jako odrębne, niezależne zlecenie. Nie należy łączyć Porady prawnej przez telefon z usługami dodatkowymi oferowanymi przez Profesjonalistę. 

 9. Profesjonaliści posiadają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz umiejętności. Legavi weryfikuje ich kwalifikacje, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie błąd przez Profesjonalistów, gdy oświadczyli nieprawdę lub wprowadzili w błąd. Profesjonaliści odpowiadają za swoje działania osobiście, zgodnie z etyką zawodową. 

 10. Profesjonalista ponosi wobec Klienta osobistą odpowiedzialność za zaniechanie, odstąpienie oraz jakość świadczonych usług. 

 1. Dodawanie opinii o Profesjonalistach
 1. Do wyrażenia opinii uprawniony jest wyłącznie Klient, który poda swoje dane osobowe, które umożliwiają weryfikację jego tożsamości. 

 2. Opinia, w tym ocena wraz z pseudonimem albo imieniem Klienta, jest dostępna publicznie.

 3. Opinie o Profesjonalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Klienta dotyczących danego Profesjonalisty i muszą one dotyczyć porady telefonicznej, które miała miejsce za pośrednictwem Serwisu Legavi. 

 4. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym najbliższych osób czy osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe. 

 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu, jak i nazw innych podmiotów konkurencyjnych względem Profesjonalisty. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.

 6. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.

 7. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani dobrych obyczajów. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Profesjonalistę w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Profesjonalisty, które zostały potwierdzone przez właściwe instytucje.

 8. Opinie, w tym oceny, są zbierane m.in. w celu polepszenia oferowanych usług, pomocy w doborze Profesjonalisty dla innych klientów, poprawie atrakcyjności oferowanych usług.

 9. Klient ma możliwość ocenienia Profesjonalisty w Serwisie za pomocą funkcjonalności formularza opinii, poprzez zaznaczenie liczby gwiazdek przy Profesjonaliście, którego ocena dotyczy oraz zamieszczenie treści opinii.

 10. W celu zamieszczenia Opinii Klient powinien wypełnić wysłany na adres e-mail formularz formularza dostępny w Serwisie oraz wypełnić pola obowiązkowe, tj. wpisać treść opinii i przyznać ocenę, wyrazić zgody, następnie zaznaczyć przycisk „Prześlij Opinię”. Naciśnięcie przycisku „Prześlij Opinię” oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia Klienta albo pseudonimu, którym posłużył się Klient opinii, i korzystanie z nich przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

 11. Klient może w każdym czasie żądać usunięcia wyrażonej przez niego i opublikowanej przez Usługodawcę opinii. Klient powinien w tej sprawie skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@legavi.pl. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia opinii, w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa.

 12. Klient, który formułuje opinie, oświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich ani praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz obowiązującego prawa oraz że wyraża własne subiektywne zdanie osoby zamieszczającej opinię.

 13. Klient zaznaczając przycisk „Prześlij opinię” wyraża zgodę na publikację opinii, w tym oceny, w Serwisie, na jej publiczne rozpowszechnianie wraz z imieniem Klienta albo pseudonimem, którym posłużył się Klient w Serwisie i korzystanie z niej na warunkach określonych w Regulaminie.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji opinii łącznie z imieniem Klienta albo pseudonimem, usunięcia bezprawnej opinii, kontaktowania się z Użytkownikiem, który zarezerwował wizytę u wybranego Profesjonalisty drogą mailową w celu zachęcenia do wystawienia Opinii, a także kontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji tożsamości osoby zamieszczającej Opinię. W przypadku usunięcia opinii Klientowi i Profesjonaliście w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. 

 15. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania Opinii, a opublikowaną Opinię usunąć, jeśli jest ona w ocenie Legavi sprzeczna z Regulaminem lub przepisami prawa. Usunięcie Opinii jest nieodwracalne. 

 16. Usługodawca ma prawo wymagać od Klienta zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji, jak również może prosić o przedstawienie dowodów na odbycie porady telefonicznej. Usługodawca weryfikuje opinie publikowane w Serwisie w celu zapewnienia, że pochodzą one od Klientów, którzy skorzystali z usług Profesjonalisty, którego dotyczy Opinia. 

 17. Usługodawca nie ingeruje w treść opinii ani pseudonimów Klientów, ale zastrzega sobie możliwość ich nieopublikowania w Serwisie, w przypadku naruszania postanowień niniejszego paragrafu albo przepisów prawa. 

 18. Legavi zastrzega sobie możliwość nieopublikowania Opinii, gdy ta: 

 1. Jest obraźliwa lub nielegalna: zawiera cechy mowy nienawiści, terroryzmu, gróźb lub przemocy, wulgarności i zniesławienia

 2. Zawiera informacje osobowe: nie pozwalamy na publikację danych osobowych, w tym m.in. imion i nazwisk pracowników, numerów telefonów, adresów

 3. Jest reklamą: opinie nie mogą aktywnie promować innego biznesu. 

 4. Jest nieprawdziwa, nierzetelna: opinie muszą być wystawione na podstawie prawdziwych interakcji ze Specjalistą; nie akceptujemy nierzetelnych opinii, w tym  wystawionych przez aktualnych pracowników, konkurencję, a także wystawionych za opłatą.

 5. Dotyczy innej osoby lub kancelarii: opinie muszą tyczyć się profilu do którego zostały wystawione; w przypadku gdy Specjalista nie kojarzy wystawiającego opinię, poprosimy go o przedstawienie dowodu wizyty.

 1. Wyrażając opinię Użytkownik z chwilą kliknięcia w przycisk „Prześlij opinię” udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do Opinii oraz pseudonimu, jako utworów wraz z prawem do ich sublicencjonowania podmiotom trzecim, takim jak np. social media (np. Facebook, Instagram), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o Profesjonalistach i podmiotom oferującym usługi wyszukiwarek internetowych celem promocji, reklamy, rozpowszechnienia w szczególności w drodze publicznego odtwarzania, wyświetlania, wystawiania, publicznego udostępniania w dowolnym formacie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet, wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnej.

 2. Klient zamieszczając opinię upoważnia Usługodawcę do wykonywania w jego imieniu jego autorskich praw osobistych do opinii, w tym oceny oraz pseudonimu.

 3. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad Regulaminu, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących pseudonimu, opinii, w tym ocen. W zakresie, w jakim pomimo dołożenia należytej staranności, Usługodawca nie miał wpływu na ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich, spowodowane opublikowaniem lub treścią Opinii, Usługodawca nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

 1. Dane osobowe, prywatność
 1. Celem Legavi jest umożliwienie Profesjonalistom świadczenia swoich usług na rzecz Klientów oraz umożliwienie korzystania z usług Profesjonalistów przez Klientów, jak również promowanie Serwisu (w tym usług Profesjonalistów). 

 2. Profesjonaliści oraz Legavi przetwarzają dane Klientów dla własnych celów i w związku z tym są odrębnymi administratorami danych osobowych. 

 3. Z uwagi na fakt, że celem Legavi jest umożliwienie dokonywania Rezerwacji (łączenia Klientów z Profesjonalistami), Klient po dokonaniu Rezerwacji może otrzymywać wiadomości z Serwisu, wiadomości e-mail oraz SMS związane z przebiegiem Rezerwacji (m.in. potwierdzeniem Rezerwacji, jej odwołaniem, zmianą terminu itp.). Wiadomości te nie są treściami marketingowymi ani promocyjnymi, a jedynie stanowią obsługę dokonanej Rezerwacji. 

 4. W uzasadnionych przypadkach Legavi może kontaktować się na podany przez Klienta w Formularzu Rezerwacji numer telefonu celem zbadania satysfakcji, wyjaśnienia kwestii zw. z przebiegiem Rezerwacji oraz celem doprecyzowania kwestii zw. z reklamacją. 

 5. Wszyscy Profesjonaliści są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie danych osobowych Klienta oraz pozostałych informacji, które uzyskują od Klienta. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa (tajemnica zawodowa) lub odrębnych umów, które zawarli Profesjonaliści.

 6. Wszelkie informacje dotyczące tego jak przetwarzamy dane osobowe jako administrator znajduje się w Polityce Prywatności.

 1. Odstąpienie od umowy


 1. Klient będący Konsumentem, który dokonał Rezerwacji, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Konsument może odstąpić od Rezerwacji składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu.

 3. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od Rezerwacji jest ona uważana za niezawartą.

 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (Konsumentowi), gdy Rezerwacja została już przyjęta przez Profesjonalistę (do udowodnienia przez Legavi) albo Usługa została zrealizowana w części lub w całości przez Profesjonalistę.  

 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i realizacji Porady w przypadku braku odpowiedniego Profesjonalisty dla opisanego zagadnienia prawnego. Wówczas Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 h od zgłoszenia problemu i wypełnienia Formularza informuje o tym Klienta drogą e-mailową. Gdy istnieje taka uzasadniona potrzeba, Usługodawca informuje również Klienta o niemożliwości realizacji Porady również drogą telefoniczną. 

 1. Reklamacje dotyczące usług Profesjonalistów 
 1. Reklamacje dotyczące niewykonania albo nienależytego wykonania usług należy kierować bezpośrednio do Profesjonalisty. 

 2. Profesjonalista ponosi względem Klienta odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących usług Profesjonalisty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

 3. Dane Profesjonalisty niezbędne do złożenia reklamacji są udostępnione w profilu Profesjonalisty w Serwisie.

 4. Legavi nie odpowiada za jakość, dokładność, rzetelność usług świadczonych przez Profesjonalistów. Niemniej w razie niekompletności, nierzetelności Porady itp. Klient może zwrócić się do Legavi. Usługodawca wówczas zwróci się do Profesjonalisty celem wyjaśnienia sytuacji i ewentualnie podjęcia dalszych kroków (np. udzielenia porady uzupełniającej na rzecz Klienta). 

 5. Usługodawca wyłącznie pośredniczy w Rezerwacji porady telefonicznej u Profesjonalisty (w ramach Usług świadczonych przez Profesjonalistę). Profesjonalista ponosi indywidualnie odpowiedzialność za jej niewłaściwe lub nienależyte wykonanie Usług świadczonych.

 1. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie lub dostępu do Serwisu, w szczególności w związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania, modyfikacją, modernizacją czy pracami serwisowymi Serwisu.

 3. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt@legavi.pl. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. W przypadku gdy dojdzie do jakiegoś konfliktu na linii Klient - Usługodawca, Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których możesz się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

 2. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej Platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na skorzystanie z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na linii Usługodawca - Klient będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość powinna zostać ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Usługodawcą. 

 1. Ochrona praw autorskich
 1. Wszystkie zdjęcia Profesjonalistów oraz pozostałe Treści (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych Treści oraz bezprawne używanie tekstów opublikowanych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie, bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich w szczególności do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej Treści bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania z usług Serwisu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji, modernizacji Serwisu, usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez wiadomość e-mail. 

 2. Powyższe komunikaty będą zawierały informacje o zmianie regulaminu i terminu wejścia w życie zmian, zakresu zmian. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Klienta.

 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2024 roku.

Regulamin dotyczy świadczenia usług porad telefonicznych.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Definicje:

 1. Usługodawca lub Legavi – RocketSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ul. Spółdzielców 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877126, NIP 8961599976, REGON 387846760;

 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.legavi.pl;

 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

 4. Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynność prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca (a) rezerwacji porady telefonicznej lub (b) korzystająca z funkcjonalności Serwisu, w tym wystawienia opinii, zadawania pytań Profesjonaliście czy zapisująca się na usługi dodatkowe;

 5. Profesjonalista – korzystający z Serwisu, będący prawnikiem, radcą prawnym, adwokatem;

 6. Formularz rezerwacji lub Rezerwacja – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający Klientowi zarezerwowanie porady telefonicznej i jego realizację;

 7. Opinia – informacja zweryfikowanego Klienta zawierająca subiektywną ocenę Klienta o Profesjonaliście i wykonanej usłudze, zamieszczona pod pseudonim albo w przypadku niepodania przez Klienta pseudonimu – imieniem Klienta przypisanym do Konta Klienta; 

 8. Usługi lub Porada – usługi oferowane przez Profesjonalistów za pośrednictwem Serwisu. 

 1. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Serwis prowadzony jest przez Rocketsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Smolcu (ul. Spółdzielców 1b, 55-080 Smolec) wpisana do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000877126, NIP: 8961599976, REGON: 387846760.

 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się za pośrednictwem: (a) poczty, pod adresem korespondencyjnym: ul. Spółdzielców 1B, 55-080 Smolec (b) wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@legavi.pl

 1. Rodzaje i zakres Usług
 1. Legavi udostępnia dostęp do Serwisu umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Profesjonalistą w celu zawarcia umowy o świadczenie usług Profesjonalisty na rzecz Klienta oraz świadczenia porady telefonicznej przez Profesjonalistę. 

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają między innymi na:

a) umożliwieniu zarezerwowania porady telefonicznej u Profesjonalisty poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji;

b) połączenie Profesjonalisty z Klientem na podstawie opisanego problemu przez Klienta;

c) dokonywanie płatności za usługi Profesjonalisty na rzecz Profesjonalisty za pośrednictwem Serwisu,

d) dodawaniu opinii – Klient, który skorzystał z Porady Telefonicznej może jedynie wystawić opinię o Profesjonaliście i jego usłudze,

e) przesyłaniu wiadomości e-mail, w których Serwis potwierdza termin wizyty, ewentualne otrzymanie płatności, przebieg, prośbę o wystawienie opinii,

f) realizacji Rezerwacji, przebiegu realizacji reklamacji i zwracaniu się o wystawienie opinii,

 1. Legavi pobiera opłatę 149 zł brutto za Rezerwację porady telefonicznej u Profesjonalisty. 

 2. Serwis oraz wszystkie jego Treści oraz elementy graficzne (np. układ, design, logo i inne oznaczenia, które znajdują się w Serwisie) są przedmiotem praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich oraz praw własności przemysłowej). Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie lub rozpowszechnianie bez uzyskania odrębnej, jednoznacznej zgody od Usługodawcy.

 1. Warunki świadczenia Usług dla Klientów
 1. W celu korzystania z Usług, Klient:

 1. musi posiadać komputer lub inne urządzenie podłączone do Internetu, w tym umożliwiające wypełnienie formularzy,

 2. musi posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji,

 3. posiadać aktywny i prawidłowo skonfigurowany adres e-mail.

 4. posiadać aktywny numer telefonu oraz urządzenie odbierające połączenia przychodzące. 

 1. Każdy Klient może dokonać Rezerwacji porady telefonicznej. W celu połączenia z Profesjonalistą konieczne jest podanie wszystkich wymaganych danych w formularzu Rezerwacji. 

 2. Zarezerwowanie wizyty u Profesjonalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Klienta wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Profesjonaliście. W trakcie umawiania wizyty przez Serwis Klient powinien podać szczegóły dotyczące tematu konsultacji. Szczegóły te zostaną przekazane do wybranego Profesjonalisty. Przekazanie takich informacji ma pomóc Profesjonaliście w przygotowaniu się do porady prawnej (rozmowy telefonicznej).

 3. Legavi służy łączeniu Klienta z Profesjonalistą. Za realizację porady telefonicznej odpowiada wyłącznie Profesjonalista (zgodnie z etyką zawodową). 

 1. Rezerwacja
 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać Rezerwacji porady telefonicznej. 

 2. Na etapie wypełniania formularza Rezerwacji Klient wskazuje dane, których podanie jest niezbędne do zarezerwowania terminu porady telefonicznej. 

 3. Klient powinien opisać dokładnie swoje zagadnienie prawne (temat konsultacji) oraz pytania i wątpliwości z nim związane. Jedynie dopełnienie tego zadania pozwoli na prawidłowe dopasowanie Profesjonalisty. 

 4. Klient na etapie Rezerwacji podaje również preferowany czas kontaktu. Nie jest on wiążący dla Legavi. Niemniej Profesjonaliści dokładają starań, aby kontakt telefoniczny nastąpił we wskazanych godzinach. 

 5. Wszelkie dane są podawane przez Klienta dobrowolnie. Niemniej ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości Rezerwacji porady telefonicznej. 

 6. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rezerwacji danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.

 7. Do Rezerwacji oraz zawarcia umowy pomiędzy Profesjonalistą a Klientem dochodzi z momentem przyjęcia sprawy przez Profesjonalistę. 

 8. Brak dokonania wymaganej opłaty za poradę telefoniczną skutkuje brakiem potwierdzenia terminu Rezerwacji (umowa nie zostaje zawarta). 

 1. Porada telefoniczna
 1. W celu skorzystania z Usługi Porady telefonicznej Klient musi dysponować telefonem oraz aktywnym numerem kontaktowym, na który można się bez problemu dodzwonić. 

 2. Porada prawna przez telefon to rodzaj usługi na odległość, której celem jest wyjaśnienie różnych problematycznych kwestii związanych ze stosowaniem różnych przepisów i rozporządzeń prawnych. Porada prawna odbywa się w oparciu o opisane zagadnienie prawnego przez Klienta. Dlatego tak istotne jest, aby Klient możliwie szczegółowo opisał swoje zagadnienie oraz wskazał swoje wątpliwości czy pytania, które chciałby wyjaśnić z Profesjonalistą. 

 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Porada zawiera indywidualną interpretację zgłoszonego zagadnienia na podstawie informacji wskazanych w Formularzu przez Klienta. Każda Porada nie ma charakteru powszechnie obowiązującego. Dopuszczalne jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym.

 4. Porada odbywa się w języku polskim oraz w oparciu o polskie prawo, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. 

 5. Porada trwa maksymalnie 30 minut. 

 6. Klient ma możliwość zadawania pytań uzupełniających podczas Porady telefonicznej, o ile mieszczą się one w tematyce opisanego zagadnienia w Formularzu. Musi zachodzić ścisły związek pytań z opisanym zagadnieniem. 

 7. Profesjonalista ma możliwość podczas Porady bezpłatnego wycenienia usług dodatkowych, które pozostają w związku z opisanym zagadnieniem przez Klienta (np. kwota złożenia odpowiedzi na pozew, sporządzenie odpowiedniego wniosku czy reprezentacja). Wycena nigdy nie jest zobowiązująca dla Klienta i ma charakter jedynie informacyjny. 

 8. W razie chęci skorzystania przez Klienta z dodatkowych usług oferowanych przez Profesjonalistę należy traktować te usługi to jako odrębne, niezależne zlecenie. Nie należy łączyć Porady prawnej przez telefon z usługami dodatkowymi oferowanymi przez Profesjonalistę. 

 9. Profesjonaliści posiadają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz umiejętności. Legavi weryfikuje ich kwalifikacje, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie błąd przez Profesjonalistów, gdy oświadczyli nieprawdę lub wprowadzili w błąd. Profesjonaliści odpowiadają za swoje działania osobiście, zgodnie z etyką zawodową. 

 10. Profesjonalista ponosi wobec Klienta osobistą odpowiedzialność za zaniechanie, odstąpienie oraz jakość świadczonych usług. 

 1. Dodawanie opinii o Profesjonalistach
 1. Do wyrażenia opinii uprawniony jest wyłącznie Klient, który poda swoje dane osobowe, które umożliwiają weryfikację jego tożsamości. 

 2. Opinia, w tym ocena wraz z pseudonimem albo imieniem Klienta, jest dostępna publicznie.

 3. Opinie o Profesjonalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Klienta dotyczących danego Profesjonalisty i muszą one dotyczyć porady telefonicznej, które miała miejsce za pośrednictwem Serwisu Legavi. 

 4. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym najbliższych osób czy osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe. 

 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu, jak i nazw innych podmiotów konkurencyjnych względem Profesjonalisty. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.

 6. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.

 7. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani dobrych obyczajów. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Profesjonalistę w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Profesjonalisty, które zostały potwierdzone przez właściwe instytucje.

 8. Opinie, w tym oceny, są zbierane m.in. w celu polepszenia oferowanych usług, pomocy w doborze Profesjonalisty dla innych klientów, poprawie atrakcyjności oferowanych usług.

 9. Klient ma możliwość ocenienia Profesjonalisty w Serwisie za pomocą funkcjonalności formularza opinii, poprzez zaznaczenie liczby gwiazdek przy Profesjonaliście, którego ocena dotyczy oraz zamieszczenie treści opinii.

 10. W celu zamieszczenia Opinii Klient powinien wypełnić wysłany na adres e-mail formularz formularza dostępny w Serwisie oraz wypełnić pola obowiązkowe, tj. wpisać treść opinii i przyznać ocenę, wyrazić zgody, następnie zaznaczyć przycisk „Prześlij Opinię”. Naciśnięcie przycisku „Prześlij Opinię” oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia Klienta albo pseudonimu, którym posłużył się Klient opinii, i korzystanie z nich przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

 11. Klient może w każdym czasie żądać usunięcia wyrażonej przez niego i opublikowanej przez Usługodawcę opinii. Klient powinien w tej sprawie skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@legavi.pl. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia opinii, w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa.

 12. Klient, który formułuje opinie, oświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich ani praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz obowiązującego prawa oraz że wyraża własne subiektywne zdanie osoby zamieszczającej opinię.

 13. Klient zaznaczając przycisk „Prześlij opinię” wyraża zgodę na publikację opinii, w tym oceny, w Serwisie, na jej publiczne rozpowszechnianie wraz z imieniem Klienta albo pseudonimem, którym posłużył się Klient w Serwisie i korzystanie z niej na warunkach określonych w Regulaminie.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji opinii łącznie z imieniem Klienta albo pseudonimem, usunięcia bezprawnej opinii, kontaktowania się z Użytkownikiem, który zarezerwował wizytę u wybranego Profesjonalisty drogą mailową w celu zachęcenia do wystawienia Opinii, a także kontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji tożsamości osoby zamieszczającej Opinię. W przypadku usunięcia opinii Klientowi i Profesjonaliście w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. 

 15. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania Opinii, a opublikowaną Opinię usunąć, jeśli jest ona w ocenie Legavi sprzeczna z Regulaminem lub przepisami prawa. Usunięcie Opinii jest nieodwracalne. 

 16. Usługodawca ma prawo wymagać od Klienta zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji, jak również może prosić o przedstawienie dowodów na odbycie porady telefonicznej. Usługodawca weryfikuje opinie publikowane w Serwisie w celu zapewnienia, że pochodzą one od Klientów, którzy skorzystali z usług Profesjonalisty, którego dotyczy Opinia. 

 17. Usługodawca nie ingeruje w treść opinii ani pseudonimów Klientów, ale zastrzega sobie możliwość ich nieopublikowania w Serwisie, w przypadku naruszania postanowień niniejszego paragrafu albo przepisów prawa. 

 18. Legavi zastrzega sobie możliwość nieopublikowania Opinii, gdy ta: 

 1. Jest obraźliwa lub nielegalna: zawiera cechy mowy nienawiści, terroryzmu, gróźb lub przemocy, wulgarności i zniesławienia

 2. Zawiera informacje osobowe: nie pozwalamy na publikację danych osobowych, w tym m.in. imion i nazwisk pracowników, numerów telefonów, adresów

 3. Jest reklamą: opinie nie mogą aktywnie promować innego biznesu. 

 4. Jest nieprawdziwa, nierzetelna: opinie muszą być wystawione na podstawie prawdziwych interakcji ze Specjalistą; nie akceptujemy nierzetelnych opinii, w tym  wystawionych przez aktualnych pracowników, konkurencję, a także wystawionych za opłatą.

 5. Dotyczy innej osoby lub kancelarii: opinie muszą tyczyć się profilu do którego zostały wystawione; w przypadku gdy Specjalista nie kojarzy wystawiającego opinię, poprosimy go o przedstawienie dowodu wizyty.

 1. Wyrażając opinię Użytkownik z chwilą kliknięcia w przycisk „Prześlij opinię” udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do Opinii oraz pseudonimu, jako utworów wraz z prawem do ich sublicencjonowania podmiotom trzecim, takim jak np. social media (np. Facebook, Instagram), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o Profesjonalistach i podmiotom oferującym usługi wyszukiwarek internetowych celem promocji, reklamy, rozpowszechnienia w szczególności w drodze publicznego odtwarzania, wyświetlania, wystawiania, publicznego udostępniania w dowolnym formacie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet, wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnej.

 2. Klient zamieszczając opinię upoważnia Usługodawcę do wykonywania w jego imieniu jego autorskich praw osobistych do opinii, w tym oceny oraz pseudonimu.

 3. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad Regulaminu, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących pseudonimu, opinii, w tym ocen. W zakresie, w jakim pomimo dołożenia należytej staranności, Usługodawca nie miał wpływu na ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich, spowodowane opublikowaniem lub treścią Opinii, Usługodawca nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności

 1. Dane osobowe, prywatność
 1. Celem Legavi jest umożliwienie Profesjonalistom świadczenia swoich usług na rzecz Klientów oraz umożliwienie korzystania z usług Profesjonalistów przez Klientów, jak również promowanie Serwisu (w tym usług Profesjonalistów). 

 2. Profesjonaliści oraz Legavi przetwarzają dane Klientów dla własnych celów i w związku z tym są odrębnymi administratorami danych osobowych. 

 3. Z uwagi na fakt, że celem Legavi jest umożliwienie dokonywania Rezerwacji (łączenia Klientów z Profesjonalistami), Klient po dokonaniu Rezerwacji może otrzymywać wiadomości z Serwisu, wiadomości e-mail oraz SMS związane z przebiegiem Rezerwacji (m.in. potwierdzeniem Rezerwacji, jej odwołaniem, zmianą terminu itp.). Wiadomości te nie są treściami marketingowymi ani promocyjnymi, a jedynie stanowią obsługę dokonanej Rezerwacji. 

 4. W uzasadnionych przypadkach Legavi może kontaktować się na podany przez Klienta w Formularzu Rezerwacji numer telefonu celem zbadania satysfakcji, wyjaśnienia kwestii zw. z przebiegiem Rezerwacji oraz celem doprecyzowania kwestii zw. z reklamacją. 

 5. Wszyscy Profesjonaliści są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie danych osobowych Klienta oraz pozostałych informacji, które uzyskują od Klienta. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa (tajemnica zawodowa) lub odrębnych umów, które zawarli Profesjonaliści.

 6. Wszelkie informacje dotyczące tego jak przetwarzamy dane osobowe jako administrator znajduje się w Polityce Prywatności.

 1. Odstąpienie od umowy


 1. Klient będący Konsumentem (dalej: Konsument), który dokonał Rezerwacji, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Konsument może odstąpić od Rezerwacji składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu.

 3. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od Rezerwacji jest ona uważana za niezawartą.

 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (Konsumentowi), gdy Rezerwacja została już przyjęta przez Profesjonalistę (do udowodnienia przez Legavi) albo Usługa została zrealizowana w części lub w całości przez Profesjonalistę.  

 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i realizacji Porady w przypadku braku odpowiedniego Profesjonalisty dla opisanego zagadnienia prawnego. Wówczas Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 h od zgłoszenia problemu i wypełnienia Formularza informuje o tym Klienta drogą e-mailową. Gdy istnieje taka uzasadniona potrzeba, Usługodawca informuje również Klienta o niemożliwości realizacji Porady również drogą telefoniczną. 

 1. Reklamacje dotyczące usług Profesjonalistów 
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie lub dostępu do Serwisu, w szczególności w związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania, modyfikacją, modernizacją czy pracami serwisowymi Serwisu.

 3. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt@legavi.pl. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.

 1. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie lub dostępu do Serwisu, w szczególności w związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania, modyfikacją, modernizacją czy pracami serwisowymi Serwisu.

 3. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt@legavi.pl. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. W przypadku gdy dojdzie do jakiegoś konfliktu na linii Klient - Usługodawca, Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których możesz się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

 2. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej Platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na skorzystanie z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na linii Usługodawca - Klient będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość powinna zostać ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Usługodawcą. 

 1. Ochrona praw autorskich
 1. Wszystkie zdjęcia Profesjonalistów oraz pozostałe Treści (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych Treści oraz bezprawne używanie tekstów opublikowanych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie, bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich w szczególności do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej Treści bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania z usług Serwisu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji, modernizacji Serwisu, usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez wiadomość e-mail. 

 2. Powyższe komunikaty będą zawierały informacje o zmianie regulaminu i terminu wejścia w życie zmian, zakresu zmian. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Klienta.

 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2024 roku.

/

Regulamin

/

Regulamin

Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu