RODO w firmie jednoosobowej - praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców. Seria RODO.

12 maj 2022

RODO w firmie jednoosobowej - praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców. Seria RODO.

12 maj 2022

RODO w firmie jednoosobowej - praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców. Seria RODO.

12 maj 2022

RODO w firmie jednoosobowej - praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców. Seria RODO.

RODO w firmie jednoosobowej to nie tylko obowiązek, ale i konieczność zapewnienia prywatności twoich klientów. Zapewne zastanawiasz się, jakie konkretne działania musisz podjąć, aby Twoja działalność była zgodna z prawem. W tym artykule wyjaśniamy kroki niezbędne do wdrożenia RODO, omawiamy obowiązki administratora danych oraz przedstawiamy konsekwencje za niewypełnianie wymogów rozporządzenia. Dowiesz się, jak odpowiednio chronić dane osobowe i co zrobić, by uniknąć ryzyka kar i kontroli. Będziesz także wiedział od czego zacząć wdrażanie RODO w firmie jednoosobowej.

Najważniejsze Informacje

 • RODO dotyczy wszystkich przedsiębiorców, w tym właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy jako administratorzy danych muszą przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, przetwarzać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wdrażać odpowiednie środki bezpieczeństwa.

 • W polskim prawie nie ma żadnych szczególnych regulacji, które wyłączałyby stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych wobec osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nawet jeśli przedsiębiorca działający w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej nie zatrudnia pracowników, to nadal jest zobowiązany chronić dane swoich klientów i kontrahentów.

 • RODO obowiązuje bez wyjątków każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność na terenie Unii Europejskiej.

 • Wprowadzenie RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga przeprowadzenia analizy ryzyka, opracowania polityki prywatności i uzyskania dobrowolnych, świadomych i jednoznacznych zgód na przetwarzanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą.

 • Nieprzestrzeganie RODO może skutkować kontrolami przez PUODO i nałożeniem wysokich kar finansowych, dlatego ważne jest monitorowanie przestrzegania przepisów oraz ewentualne powołanie inspektora ochrony danych jeśli rodzaj przetwarzania tego wymaga.

 • Należy pamiętać, że dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające na identyfikację danej osoby fizycznej bądź podmiotu prawnego, czyli numer telefonu, imię i nazwisko, adres mailowy i korespondencyjny.

RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej: co musisz wiedzieć

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą przegląda dokumentację RODO

RODO to Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, które rodo obowiązuje na terenie unii europejskiej od 25 maja 2018 roku. Choć może wydawać się, że dotyczy ono tylko dużych firm, prawda jest taka, że RODO ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, włącznie z właścicielami jednoosobowych działalności gospodarczych.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca staje się administratorem danych i musi przestrzegać wszystkich wymogów RODO. Obowiązki te zależą od skali działalności, branży i rodzaju przetwarzanych danych, ale ogólnie obejmują zasady ochrony danych, zasady przetwarzania danych oraz obowiązki informacyjne.

Co więcej, RODO wymaga ochrony wszelkich danych osobowych pozyskiwanych od klientów, takich jak:

 • imię

 • nazwisko

 • numer PESEL

 • wrażliwe dane, takie jak odcisk palca

Nawet jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, musisz zapewnić ochronę tych danych.

Obowiązek stosowania RODO

Jednoosobowe działalności gospodarcze, wpisane do CEIDG, podlegają ochronie przepisów RODO, tak jak każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane.

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, włącznie z właścicielami jednoosobowych działalności gospodarczych. W przypadku takiej działalności, przedsiębiorca zostaje administratorem danych i musi przestrzegać przepisów RODO, które obowiązują.

To oznacza, że każdy posiadacz jednoosobowej działalności gospodarczej, musi przestrzegać RODO niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze. Przedsiębiorca ma obowiązek:

 • prowadzenia rejestrów danych osobowych

 • tworzenia polityki ochrony danych osobowych

 • przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym ochrony osób fizycznych.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych to pojęcie, które obejmuje gromadzenie, przechowywanie, modyfikację, udostępnianie i usuwanie danych osobowych. RODO wprowadza zasady przetwarzania danych osobowych, które obejmują między innymi zasadę przejrzystości, rzetelności i legalności oraz zasadę celowości. W kontekście powierzenia przetwarzania danych osobowych, ważne jest przestrzeganie tych zasad, aby uniknąć nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jako właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, jesteś uprawniony do przetwarzania danych osobowych swoich klientów, kontrahentów i pracowników. Jednakże, te dane powinny być aktualne i zgodne z prawdą, a także musisz wdrożyć odpowiednie rozwiązania organizacyjne do ochrony tych danych. Co więcej, dane osobowe powinny być przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych elementów RODO. Zgodnie z tym rozporządzeniem, musisz zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Do ochrony danych osobowych można wykorzystać techniczne środki, takie jak:

 • drzwi antywłamaniowe

 • czujniki ruchu

 • monitoring wizyjny

 • oprogramowanie antywirusowe

Ale to nie wszystko. Musisz również wdrożyć odpowiednie procedury związane z ochroną danych osobowych i utrzymać poufność danych.

Jak wprowadzić RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca analizuje ryzyko przetwarzania danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej

Teraz, gdy już wiesz, co to jest RODO i jakie są Twoje obowiązki, czas na praktykę. Jak wprowadzić RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej? W zasadzie proces ten można podzielić na trzy etapy: analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych, opracowanie polityki prywatności, uzyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych, zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych. Następnie, na podstawie tej analizy, musisz opracować politykę ochrony danych, która opisze, jak przetwarzasz dane osobowe.

Podstawowe obowiązki związane z RODO dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą to: prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania (o ile występuje się w roli procesora), realizacja obowiązku informacyjnego, zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

Nie jest to proces prosty i wymaga od Ciebie zarówno zrozumienia przepisów RODO, jak i zdolności do ich praktycznego wdrożenia. Ale nie martw się, pomożemy Ci przejść przez ten proces krok po kroku.

Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych

Dokumentacja analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej

Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych to proces, w którym oceniasz potencjalne zagrożenia dla danych osobowych, które przetwarzasz w swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Musisz zidentyfikować:

 • jakie dane przetwarzasz

 • gdzie są przechowywane

 • kto ma do nich dostęp

 • jakie są potencjalne zagrożenia dla tych danych oraz przeprowadzić oceny ryzyka przetwarzania.

Na podstawie tej analizy, musisz wdrożyć odpowiednie środki prewencyjne, które zminimalizują ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych. Pamiętaj, że RODO wymaga od Ciebie nie tylko przestrzegania praw klientów, ale także podjęcia aktywnych kroków, aby zapewnić ochronę ich danych osobowych.

Powinieneś również wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych jest kluczowe. Może to obejmować:

 • Szyfrowanie danych,

 • Regularne tworzenie kopii zapasowych,

 • Ograniczanie dostępu do danych.

Taka analiza pozwoli również ustalić w jakich celach, w jaki sposób i czyje dane osobowe są zbierane, wykorzystywane czy przechowywane. To pozwoli ocenić czy istnieje obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania oraz powołania inspektora ochrony danych.

Polityka Ochrony Danych Osobowych (Niegdyś Polityka Bezpieczeństwa)

Przedsiębiorca tworzy politykę prywatności w jednoosobowej działalności gospodarczej

Polityka ochrony danych osobowych to dokument określający zasady i procedury mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych w organizacji przed ich nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Jej zawartość może się różnić w zależności od potrzeb i specyfiki danej organizacji, jednak istnieje kilka kluczowych elementów, które powinny być zawarte w dobrych praktykach dotyczących polityki ochrony danych osobowych:

1️⃣ Zakres stosowania i cel polityki

 • Kluczowe cele polityki w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Określenie osób, do których polityka się stosuje (np. pracownicy, kontrahenci).

2️⃣ Rol i odpowiedzialności

 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacji (np. Administrator Danych Osobowych, Inspektor Ochrony Danych).

 • Opis zakresu odpowiedzialności tych osób.

3️⃣ Klasyfikacja danych

 • Wykaz rodzajów danych osobowych przetwarzanych w organizacji.

 • Metody klasyfikacji danych ze względu na ich wrażliwość i wymagane poziomy ochrony.

4️⃣ Zasady przetwarzania danych

 • Ogólne zasady przetwarzania danych, takie jak zasada minimalizacji danych, zasada ograniczonego okresu przechowywania, zasada integralności i poufności.

5️⃣ Fizyczne i techniczne środki bezpieczeństwa

 • Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony danych osobowych (np. szyfrowanie, zabezpieczenia antywirusowe, kontrole dostępu).

 • Zasady dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.

6️⃣ Kontrola dostępu i zarządzanie uprawnieniami

 • Procedury zapewniania dostępu do danych osobowych tylko tym osobom, które potrzebują dostępu do wykonania swoich zadań zawodowych.

 • Proces nadawania, rewizji i odbierania uprawnień dostępu.

7️⃣ Zarządzanie incydentami

 • Procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym zgłaszanie, ocena, reagowanie na incydenty i ich dokumentowanie.

8️⃣ Szkolenia i świadomość

 • Programy szkoleniowe dotyczące ochrony danych osobowych dla pracowników.

 • Działania na rzecz podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa danych w organizacji.

9️⃣ Ocena ryzyka i audyty

 • Cykliczne przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne przeprowadzane w celu weryfikacji zgodności z polityką bezpieczeństwa danych oraz z obowiązującymi przepisami.

🔟 Kontynuacja działalności i plan awaryjny

 • Procedury umożliwiające kontynuację działalności organizacji w przypadku znacznego naruszenia bezpieczeństwa danych lub awarii systemów informatycznych.

 • Plan odzyskiwania danych po awarii.

1️⃣ 1️⃣ Rewizja i aktualizacja polityki

 • Regularna rewizja polityki w celu zapewnienia jej aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami oraz najlepszymi praktykami.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych jest fundamentem systemu ochrony danych w każdej organizacji. Powinna być dokumentem żywym, dostosowywanym do zmieniających się okoliczności i wyzwań oraz być regularnie przeglądana i aktualizowana.

Jeśli prowadzisz firmę, własną działalność i masz do czynienia z danymi osobowymi to powinieneś posiadać taką politykę.

Niezbędnym elementem są również procedury np. procedury w przypadku naruszeń oraz prowadzenie rejestrów, które są wymaganym elementem dobrze wdrożonego RODO.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klauzule informacyjne

Przedsiębiorca uzyskuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej

Niezwykle ważne, abyś powiadomił osoby, których dane przetwarzasz o swoich danych, celu, czasie przetwarzania oraz innych niezbędnych informacjach wynikających bezpośrednio z obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 13 RODO.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych są kluczowym elementem RODO. Muszą być one dobrowolne, świadome i jednoznaczne. To oznacza, że musisz jasno poinformować swoich klientów, co robisz z ich danymi i dlaczego, a następnie uzyskać ich zgodę na przetwarzanie tych danych (gdy jest ona potrzebna, podyktowana sytuacją).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być udokumentowana. Możesz to zrobić, tworząc formularz zgody, który będzie zawierał wszystkie wymagane informacje i był dostępny dla klientów do wglądu. Pamiętaj, że nieprawidłowe gromadzenie zgód może skutkować odpowiedzialnością prawną, w tym sankcjami karnymi. Warto również prowadzić odpowiedni dokument ewidencji zawartych zgód, aby mieć pełną kontrolę nad procesem.

Umowy powierzenia danych osobowych

Jeśli korzystasz z usług zewnętrznych dostawców, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych (np. hosting, księgowość, usługi prawne), upewnij się, że masz zawarte z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowy te powinny spełniać wymagania RODO.

Zawarcie umów powierzenia danych jest wymogiem RODO. Naruszenie tych przepisów może skutkować naruszeniem prywatności danych oraz poważnymi konsekwencjami finansowymi dla Twojej działalności.

Warto pamiętać, że ochrona danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej nie dotyczy wyłącznie stosunków z klientami, ale także z każdym, kto w jakikolwiek sposób przetwarza dane w Twoim imieniu. Zawarcie umów powierzenia danych osobowych to klucz do zachowania zgodności z RODO, budowania zaufania klientów i zabezpieczenia Twojej działalności przed potencjalnymi ryzykami.

Inspektor ochrony danych w jednoosobowej działalności gospodarczej

Inspektor ochrony danych to osoba odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem przepisów RODO w firmie, w tym również w sprawie ochrony osób fizycznych. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, zazwyczaj jest to sam przedsiębiorca. Jednak w niektórych przypadkach, na przykład gdy przetwarzanie danych odbywa się na dużą skalę lub dotyczy szczególnie wrażliwych danych, konieczne może być powołanie inspektora ochrony danych.

Inspektor ochrony danych powinien posiadać specjalistyczną wiedzę na temat prawa i praktyk związanych z ochroną danych oraz umiejętność skutecznego wykonywania obowiązków wynikających z RODO. Ma on obowiązek monitorowania przestrzegania przepisów RODO, realizacji zadań związanych z ochroną danych, a także występowania w roli doradcy w tym zakresie.

Czym zajmuje się inspektor ochrony danych?

Inspektor ochrony danych ma wiele obowiązków. Przede wszystkim, jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w firmie. Musi on również posiadać umiejętność identyfikacji i analizy procesów przetwarzania danych w Twojej firmie.

Ponadto, inspektor ochrony danych ma obowiązek informować administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane, w kontekście RODO oraz edukowanie ich na temat obowiązków związanych z przepisami.

Kiedy muszę powołać inspektora ochrony danych?

Powołanie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe tylko w określonych sytuacjach. Jeżeli przetwarzasz dane na dużą skalę lub przetwarzasz szczególnie wrażliwe dane, musisz powołać inspektora ochrony danych.

Jeżeli nie przetwarzasz danych na dużą skalę i nie przetwarzasz szczególnie wrażliwych danych, nie jesteś zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Jednak nawet jeśli nie jest to obowiązkowe, może to być dobry pomysł, aby mieć kogoś, kto będzie monitorować przestrzeganie przepisów RODO w Twojej firmie.

Kontrole i kary za nieprzestrzeganie RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej

Nieprzestrzeganie przepisów RODO może mieć poważne konsekwencje dla Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Mogą one obejmować kontrole przeprowadzane przez Prezesa Ochrony Danych Osobowych (PUODO) oraz nałożenie kar finansowych.

PUODO ma prawo przeprowadzić kontrolę w Twojej firmie w dowolnym momencie, aby sprawdzić, czy przestrzegasz przepisów RODO. Kontrole te mogą być przeprowadzane na podstawie:

 • losowych kontroli doraźnych

 • zawiadomień niezadowolonych klientów

 • byłych pracowników

 • konkurencji.

Rodzaje kontroli PUODO

Rodzaje kontroli przeprowadzane przez PUODO obejmują kontrolę z urzędu oraz kontrolę w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Kontrola z urzędu to kontrola przeprowadzana bez konkretnego powodu, na podstawie losowego wyboru. Kontrola w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, jest przeprowadzana na podstawie zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu przepisów RODO.

W trakcie kontroli, inspektor PUODO skupia się na:

 • przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

 • legalności przetwarzania danych

 • wiedzy i świadomości pracowników odpowiedzialnych za te dane w firmie.

Kary finansowe

Kary finansowe za naruszenie przepisów RODO mogą być bardzo wysokie. Najwyższa kara za naruszenie RODO wynosi 20 milionów euro lub 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Za jakie czyny można otrzymać karę finansową za naruszenie RODO? Kara finansowa za naruszenie RODO może zostać nałożona za czyny takie jak:

 • nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych

 • brak odpowiednich zabezpieczeń danych

 • niezgodne przetwarzanie danych

 • brak zgody na przetwarzanie

 • nieprawidłowe informowanie o przetwarzaniu danych

 • brak rejestru czynności przetwarzania danych

 • brak oceny skutków ochrony danych

 • brak współpracy z organem nadzorczym.

Podsumowanie

RODO to nie tylko obowiązek, ale również szansa dla Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Przestrzeganie przepisów RODO nie tylko uchroni Cię przed kontrolami i karami, ale również pomoże Ci zbudować zaufanie klientów do Twojej firmy.

Pamiętaj, że zrozumienie i przestrzeganie przepisów RODO nie jest jednorazowym zadaniem, ale ciągłym procesem. Regularnie przeprowadzaj analizę ryzyka, aktualizuj swoją politykę prywatności, szkol pracowników i monitoruj przestrzeganie przepisów. W ten sposób zapewnisz ochronę danych osobowych w swojej firmie i zgodność z przepisami RODO.

Najczęściej Zadawane Pytania

Czy jednoosobową działalność gospodarczą to dane osobowe?

Tak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są traktowani jako osoby fizyczne w obrocie gospodarczym, więc przepisy RODO dotyczą również ich danych osobowych.

Czy RODO stosuje się do przedsiębiorców?

Tak, RODO stosuje się do przedsiębiorców, ponieważ dane przedsiębiorców zawarte w rejestrze CEIDG są traktowane jako dane osób fizycznych i podlegają ochronie zgodnie z RODO. Odpowiedź nr 1 jest najbardziej trafna i zawiera ważne informacje na temat stosowania RODO do przedsiębiorców.

Jakie są moje obowiązki wynikające z RODO?

Twoje obowiązki wynikające z RODO obejmują przestrzeganie zasad ochrony danych, zasad przetwarzania danych oraz obowiązków informacyjnych. Upewnij się, że spełniasz te wymogi, aby dobrze zarządzać danymi osobowymi.

Co to znaczy "przetwarzanie danych osobowych"?

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje gromadzenie, przechowywanie, modyfikację, udostępnianie i usuwanie danych osobowych.

Czy muszę powołać inspektora ochrony danych?

To zależy. Powołanie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe tylko w określonych okolicznościach, takich jak przetwarzanie danych na dużą skalę lub danych szczególnie wrażliwych. Powinieneś ustalić, czy twoja sytuacja wymaga powołania inspektora ochrony danych.

RODO w firmie jednoosobowej - praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców. Seria RODO.

RODO w firmie jednoosobowej to nie tylko obowiązek, ale i konieczność zapewnienia prywatności twoich klientów. Zapewne zastanawiasz się, jakie konkretne działania musisz podjąć, aby Twoja działalność była zgodna z prawem. W tym artykule wyjaśniamy kroki niezbędne do wdrożenia RODO, omawiamy obowiązki administratora danych oraz przedstawiamy konsekwencje za niewypełnianie wymogów rozporządzenia. Dowiesz się, jak odpowiednio chronić dane osobowe i co zrobić, by uniknąć ryzyka kar i kontroli. Będziesz także wiedział od czego zacząć wdrażanie RODO w firmie jednoosobowej.

Najważniejsze Informacje

 • RODO dotyczy wszystkich przedsiębiorców, w tym właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy jako administratorzy danych muszą przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, przetwarzać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wdrażać odpowiednie środki bezpieczeństwa.

 • W polskim prawie nie ma żadnych szczególnych regulacji, które wyłączałyby stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych wobec osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nawet jeśli przedsiębiorca działający w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej nie zatrudnia pracowników, to nadal jest zobowiązany chronić dane swoich klientów i kontrahentów.

 • RODO obowiązuje bez wyjątków każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność na terenie Unii Europejskiej.

 • Wprowadzenie RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga przeprowadzenia analizy ryzyka, opracowania polityki prywatności i uzyskania dobrowolnych, świadomych i jednoznacznych zgód na przetwarzanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą.

 • Nieprzestrzeganie RODO może skutkować kontrolami przez PUODO i nałożeniem wysokich kar finansowych, dlatego ważne jest monitorowanie przestrzegania przepisów oraz ewentualne powołanie inspektora ochrony danych jeśli rodzaj przetwarzania tego wymaga.

 • Należy pamiętać, że dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające na identyfikację danej osoby fizycznej bądź podmiotu prawnego, czyli numer telefonu, imię i nazwisko, adres mailowy i korespondencyjny.

RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej: co musisz wiedzieć

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą przegląda dokumentację RODO

RODO to Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, które rodo obowiązuje na terenie unii europejskiej od 25 maja 2018 roku. Choć może wydawać się, że dotyczy ono tylko dużych firm, prawda jest taka, że RODO ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, włącznie z właścicielami jednoosobowych działalności gospodarczych.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca staje się administratorem danych i musi przestrzegać wszystkich wymogów RODO. Obowiązki te zależą od skali działalności, branży i rodzaju przetwarzanych danych, ale ogólnie obejmują zasady ochrony danych, zasady przetwarzania danych oraz obowiązki informacyjne.

Co więcej, RODO wymaga ochrony wszelkich danych osobowych pozyskiwanych od klientów, takich jak:

 • imię

 • nazwisko

 • numer PESEL

 • wrażliwe dane, takie jak odcisk palca

Nawet jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, musisz zapewnić ochronę tych danych.

Obowiązek stosowania RODO

Jednoosobowe działalności gospodarcze, wpisane do CEIDG, podlegają ochronie przepisów RODO, tak jak każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane.

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, włącznie z właścicielami jednoosobowych działalności gospodarczych. W przypadku takiej działalności, przedsiębiorca zostaje administratorem danych i musi przestrzegać przepisów RODO, które obowiązują.

To oznacza, że każdy posiadacz jednoosobowej działalności gospodarczej, musi przestrzegać RODO niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze. Przedsiębiorca ma obowiązek:

 • prowadzenia rejestrów danych osobowych

 • tworzenia polityki ochrony danych osobowych

 • przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym ochrony osób fizycznych.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych to pojęcie, które obejmuje gromadzenie, przechowywanie, modyfikację, udostępnianie i usuwanie danych osobowych. RODO wprowadza zasady przetwarzania danych osobowych, które obejmują między innymi zasadę przejrzystości, rzetelności i legalności oraz zasadę celowości. W kontekście powierzenia przetwarzania danych osobowych, ważne jest przestrzeganie tych zasad, aby uniknąć nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jako właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, jesteś uprawniony do przetwarzania danych osobowych swoich klientów, kontrahentów i pracowników. Jednakże, te dane powinny być aktualne i zgodne z prawdą, a także musisz wdrożyć odpowiednie rozwiązania organizacyjne do ochrony tych danych. Co więcej, dane osobowe powinny być przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych elementów RODO. Zgodnie z tym rozporządzeniem, musisz zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Do ochrony danych osobowych można wykorzystać techniczne środki, takie jak:

 • drzwi antywłamaniowe

 • czujniki ruchu

 • monitoring wizyjny

 • oprogramowanie antywirusowe

Ale to nie wszystko. Musisz również wdrożyć odpowiednie procedury związane z ochroną danych osobowych i utrzymać poufność danych.

Jak wprowadzić RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca analizuje ryzyko przetwarzania danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej

Teraz, gdy już wiesz, co to jest RODO i jakie są Twoje obowiązki, czas na praktykę. Jak wprowadzić RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej? W zasadzie proces ten można podzielić na trzy etapy: analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych, opracowanie polityki prywatności, uzyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych, zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych. Następnie, na podstawie tej analizy, musisz opracować politykę ochrony danych, która opisze, jak przetwarzasz dane osobowe.

Podstawowe obowiązki związane z RODO dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą to: prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania (o ile występuje się w roli procesora), realizacja obowiązku informacyjnego, zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

Nie jest to proces prosty i wymaga od Ciebie zarówno zrozumienia przepisów RODO, jak i zdolności do ich praktycznego wdrożenia. Ale nie martw się, pomożemy Ci przejść przez ten proces krok po kroku.

Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych

Dokumentacja analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej

Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych to proces, w którym oceniasz potencjalne zagrożenia dla danych osobowych, które przetwarzasz w swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Musisz zidentyfikować:

 • jakie dane przetwarzasz

 • gdzie są przechowywane

 • kto ma do nich dostęp

 • jakie są potencjalne zagrożenia dla tych danych oraz przeprowadzić oceny ryzyka przetwarzania.

Na podstawie tej analizy, musisz wdrożyć odpowiednie środki prewencyjne, które zminimalizują ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych. Pamiętaj, że RODO wymaga od Ciebie nie tylko przestrzegania praw klientów, ale także podjęcia aktywnych kroków, aby zapewnić ochronę ich danych osobowych.

Powinieneś również wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych jest kluczowe. Może to obejmować:

 • Szyfrowanie danych,

 • Regularne tworzenie kopii zapasowych,

 • Ograniczanie dostępu do danych.

Taka analiza pozwoli również ustalić w jakich celach, w jaki sposób i czyje dane osobowe są zbierane, wykorzystywane czy przechowywane. To pozwoli ocenić czy istnieje obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania oraz powołania inspektora ochrony danych.

Polityka Ochrony Danych Osobowych (Niegdyś Polityka Bezpieczeństwa)

Przedsiębiorca tworzy politykę prywatności w jednoosobowej działalności gospodarczej

Polityka ochrony danych osobowych to dokument określający zasady i procedury mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych w organizacji przed ich nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Jej zawartość może się różnić w zależności od potrzeb i specyfiki danej organizacji, jednak istnieje kilka kluczowych elementów, które powinny być zawarte w dobrych praktykach dotyczących polityki ochrony danych osobowych:

1️⃣ Zakres stosowania i cel polityki

 • Kluczowe cele polityki w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Określenie osób, do których polityka się stosuje (np. pracownicy, kontrahenci).

2️⃣ Rol i odpowiedzialności

 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacji (np. Administrator Danych Osobowych, Inspektor Ochrony Danych).

 • Opis zakresu odpowiedzialności tych osób.

3️⃣ Klasyfikacja danych

 • Wykaz rodzajów danych osobowych przetwarzanych w organizacji.

 • Metody klasyfikacji danych ze względu na ich wrażliwość i wymagane poziomy ochrony.

4️⃣ Zasady przetwarzania danych

 • Ogólne zasady przetwarzania danych, takie jak zasada minimalizacji danych, zasada ograniczonego okresu przechowywania, zasada integralności i poufności.

5️⃣ Fizyczne i techniczne środki bezpieczeństwa

 • Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony danych osobowych (np. szyfrowanie, zabezpieczenia antywirusowe, kontrole dostępu).

 • Zasady dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.

6️⃣ Kontrola dostępu i zarządzanie uprawnieniami

 • Procedury zapewniania dostępu do danych osobowych tylko tym osobom, które potrzebują dostępu do wykonania swoich zadań zawodowych.

 • Proces nadawania, rewizji i odbierania uprawnień dostępu.

7️⃣ Zarządzanie incydentami

 • Procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym zgłaszanie, ocena, reagowanie na incydenty i ich dokumentowanie.

8️⃣ Szkolenia i świadomość

 • Programy szkoleniowe dotyczące ochrony danych osobowych dla pracowników.

 • Działania na rzecz podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa danych w organizacji.

9️⃣ Ocena ryzyka i audyty

 • Cykliczne przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne przeprowadzane w celu weryfikacji zgodności z polityką bezpieczeństwa danych oraz z obowiązującymi przepisami.

🔟 Kontynuacja działalności i plan awaryjny

 • Procedury umożliwiające kontynuację działalności organizacji w przypadku znacznego naruszenia bezpieczeństwa danych lub awarii systemów informatycznych.

 • Plan odzyskiwania danych po awarii.

1️⃣ 1️⃣ Rewizja i aktualizacja polityki

 • Regularna rewizja polityki w celu zapewnienia jej aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami oraz najlepszymi praktykami.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych jest fundamentem systemu ochrony danych w każdej organizacji. Powinna być dokumentem żywym, dostosowywanym do zmieniających się okoliczności i wyzwań oraz być regularnie przeglądana i aktualizowana.

Jeśli prowadzisz firmę, własną działalność i masz do czynienia z danymi osobowymi to powinieneś posiadać taką politykę.

Niezbędnym elementem są również procedury np. procedury w przypadku naruszeń oraz prowadzenie rejestrów, które są wymaganym elementem dobrze wdrożonego RODO.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klauzule informacyjne

Przedsiębiorca uzyskuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej

Niezwykle ważne, abyś powiadomił osoby, których dane przetwarzasz o swoich danych, celu, czasie przetwarzania oraz innych niezbędnych informacjach wynikających bezpośrednio z obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 13 RODO.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych są kluczowym elementem RODO. Muszą być one dobrowolne, świadome i jednoznaczne. To oznacza, że musisz jasno poinformować swoich klientów, co robisz z ich danymi i dlaczego, a następnie uzyskać ich zgodę na przetwarzanie tych danych (gdy jest ona potrzebna, podyktowana sytuacją).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być udokumentowana. Możesz to zrobić, tworząc formularz zgody, który będzie zawierał wszystkie wymagane informacje i był dostępny dla klientów do wglądu. Pamiętaj, że nieprawidłowe gromadzenie zgód może skutkować odpowiedzialnością prawną, w tym sankcjami karnymi. Warto również prowadzić odpowiedni dokument ewidencji zawartych zgód, aby mieć pełną kontrolę nad procesem.

Umowy powierzenia danych osobowych

Jeśli korzystasz z usług zewnętrznych dostawców, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych (np. hosting, księgowość, usługi prawne), upewnij się, że masz zawarte z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowy te powinny spełniać wymagania RODO.

Zawarcie umów powierzenia danych jest wymogiem RODO. Naruszenie tych przepisów może skutkować naruszeniem prywatności danych oraz poważnymi konsekwencjami finansowymi dla Twojej działalności.

Warto pamiętać, że ochrona danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej nie dotyczy wyłącznie stosunków z klientami, ale także z każdym, kto w jakikolwiek sposób przetwarza dane w Twoim imieniu. Zawarcie umów powierzenia danych osobowych to klucz do zachowania zgodności z RODO, budowania zaufania klientów i zabezpieczenia Twojej działalności przed potencjalnymi ryzykami.

Inspektor ochrony danych w jednoosobowej działalności gospodarczej

Inspektor ochrony danych to osoba odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem przepisów RODO w firmie, w tym również w sprawie ochrony osób fizycznych. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, zazwyczaj jest to sam przedsiębiorca. Jednak w niektórych przypadkach, na przykład gdy przetwarzanie danych odbywa się na dużą skalę lub dotyczy szczególnie wrażliwych danych, konieczne może być powołanie inspektora ochrony danych.

Inspektor ochrony danych powinien posiadać specjalistyczną wiedzę na temat prawa i praktyk związanych z ochroną danych oraz umiejętność skutecznego wykonywania obowiązków wynikających z RODO. Ma on obowiązek monitorowania przestrzegania przepisów RODO, realizacji zadań związanych z ochroną danych, a także występowania w roli doradcy w tym zakresie.

Czym zajmuje się inspektor ochrony danych?

Inspektor ochrony danych ma wiele obowiązków. Przede wszystkim, jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w firmie. Musi on również posiadać umiejętność identyfikacji i analizy procesów przetwarzania danych w Twojej firmie.

Ponadto, inspektor ochrony danych ma obowiązek informować administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane, w kontekście RODO oraz edukowanie ich na temat obowiązków związanych z przepisami.

Kiedy muszę powołać inspektora ochrony danych?

Powołanie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe tylko w określonych sytuacjach. Jeżeli przetwarzasz dane na dużą skalę lub przetwarzasz szczególnie wrażliwe dane, musisz powołać inspektora ochrony danych.

Jeżeli nie przetwarzasz danych na dużą skalę i nie przetwarzasz szczególnie wrażliwych danych, nie jesteś zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Jednak nawet jeśli nie jest to obowiązkowe, może to być dobry pomysł, aby mieć kogoś, kto będzie monitorować przestrzeganie przepisów RODO w Twojej firmie.

Kontrole i kary za nieprzestrzeganie RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej

Nieprzestrzeganie przepisów RODO może mieć poważne konsekwencje dla Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Mogą one obejmować kontrole przeprowadzane przez Prezesa Ochrony Danych Osobowych (PUODO) oraz nałożenie kar finansowych.

PUODO ma prawo przeprowadzić kontrolę w Twojej firmie w dowolnym momencie, aby sprawdzić, czy przestrzegasz przepisów RODO. Kontrole te mogą być przeprowadzane na podstawie:

 • losowych kontroli doraźnych

 • zawiadomień niezadowolonych klientów

 • byłych pracowników

 • konkurencji.

Rodzaje kontroli PUODO

Rodzaje kontroli przeprowadzane przez PUODO obejmują kontrolę z urzędu oraz kontrolę w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Kontrola z urzędu to kontrola przeprowadzana bez konkretnego powodu, na podstawie losowego wyboru. Kontrola w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, jest przeprowadzana na podstawie zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu przepisów RODO.

W trakcie kontroli, inspektor PUODO skupia się na:

 • przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

 • legalności przetwarzania danych

 • wiedzy i świadomości pracowników odpowiedzialnych za te dane w firmie.

Kary finansowe

Kary finansowe za naruszenie przepisów RODO mogą być bardzo wysokie. Najwyższa kara za naruszenie RODO wynosi 20 milionów euro lub 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Za jakie czyny można otrzymać karę finansową za naruszenie RODO? Kara finansowa za naruszenie RODO może zostać nałożona za czyny takie jak:

 • nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych

 • brak odpowiednich zabezpieczeń danych

 • niezgodne przetwarzanie danych

 • brak zgody na przetwarzanie

 • nieprawidłowe informowanie o przetwarzaniu danych

 • brak rejestru czynności przetwarzania danych

 • brak oceny skutków ochrony danych

 • brak współpracy z organem nadzorczym.

Podsumowanie

RODO to nie tylko obowiązek, ale również szansa dla Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Przestrzeganie przepisów RODO nie tylko uchroni Cię przed kontrolami i karami, ale również pomoże Ci zbudować zaufanie klientów do Twojej firmy.

Pamiętaj, że zrozumienie i przestrzeganie przepisów RODO nie jest jednorazowym zadaniem, ale ciągłym procesem. Regularnie przeprowadzaj analizę ryzyka, aktualizuj swoją politykę prywatności, szkol pracowników i monitoruj przestrzeganie przepisów. W ten sposób zapewnisz ochronę danych osobowych w swojej firmie i zgodność z przepisami RODO.

Najczęściej Zadawane Pytania

Czy jednoosobową działalność gospodarczą to dane osobowe?

Tak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są traktowani jako osoby fizyczne w obrocie gospodarczym, więc przepisy RODO dotyczą również ich danych osobowych.

Czy RODO stosuje się do przedsiębiorców?

Tak, RODO stosuje się do przedsiębiorców, ponieważ dane przedsiębiorców zawarte w rejestrze CEIDG są traktowane jako dane osób fizycznych i podlegają ochronie zgodnie z RODO. Odpowiedź nr 1 jest najbardziej trafna i zawiera ważne informacje na temat stosowania RODO do przedsiębiorców.

Jakie są moje obowiązki wynikające z RODO?

Twoje obowiązki wynikające z RODO obejmują przestrzeganie zasad ochrony danych, zasad przetwarzania danych oraz obowiązków informacyjnych. Upewnij się, że spełniasz te wymogi, aby dobrze zarządzać danymi osobowymi.

Co to znaczy "przetwarzanie danych osobowych"?

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje gromadzenie, przechowywanie, modyfikację, udostępnianie i usuwanie danych osobowych.

Czy muszę powołać inspektora ochrony danych?

To zależy. Powołanie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe tylko w określonych okolicznościach, takich jak przetwarzanie danych na dużą skalę lub danych szczególnie wrażliwych. Powinieneś ustalić, czy twoja sytuacja wymaga powołania inspektora ochrony danych.

RODO w firmie jednoosobowej - praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców. Seria RODO.

RODO w firmie jednoosobowej to nie tylko obowiązek, ale i konieczność zapewnienia prywatności twoich klientów. Zapewne zastanawiasz się, jakie konkretne działania musisz podjąć, aby Twoja działalność była zgodna z prawem. W tym artykule wyjaśniamy kroki niezbędne do wdrożenia RODO, omawiamy obowiązki administratora danych oraz przedstawiamy konsekwencje za niewypełnianie wymogów rozporządzenia. Dowiesz się, jak odpowiednio chronić dane osobowe i co zrobić, by uniknąć ryzyka kar i kontroli. Będziesz także wiedział od czego zacząć wdrażanie RODO w firmie jednoosobowej.

Najważniejsze Informacje

 • RODO dotyczy wszystkich przedsiębiorców, w tym właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy jako administratorzy danych muszą przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, przetwarzać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wdrażać odpowiednie środki bezpieczeństwa.

 • W polskim prawie nie ma żadnych szczególnych regulacji, które wyłączałyby stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych wobec osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nawet jeśli przedsiębiorca działający w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej nie zatrudnia pracowników, to nadal jest zobowiązany chronić dane swoich klientów i kontrahentów.

 • RODO obowiązuje bez wyjątków każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność na terenie Unii Europejskiej.

 • Wprowadzenie RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga przeprowadzenia analizy ryzyka, opracowania polityki prywatności i uzyskania dobrowolnych, świadomych i jednoznacznych zgód na przetwarzanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą.

 • Nieprzestrzeganie RODO może skutkować kontrolami przez PUODO i nałożeniem wysokich kar finansowych, dlatego ważne jest monitorowanie przestrzegania przepisów oraz ewentualne powołanie inspektora ochrony danych jeśli rodzaj przetwarzania tego wymaga.

 • Należy pamiętać, że dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające na identyfikację danej osoby fizycznej bądź podmiotu prawnego, czyli numer telefonu, imię i nazwisko, adres mailowy i korespondencyjny.

RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej: co musisz wiedzieć

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą przegląda dokumentację RODO

RODO to Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, które rodo obowiązuje na terenie unii europejskiej od 25 maja 2018 roku. Choć może wydawać się, że dotyczy ono tylko dużych firm, prawda jest taka, że RODO ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, włącznie z właścicielami jednoosobowych działalności gospodarczych.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca staje się administratorem danych i musi przestrzegać wszystkich wymogów RODO. Obowiązki te zależą od skali działalności, branży i rodzaju przetwarzanych danych, ale ogólnie obejmują zasady ochrony danych, zasady przetwarzania danych oraz obowiązki informacyjne.

Co więcej, RODO wymaga ochrony wszelkich danych osobowych pozyskiwanych od klientów, takich jak:

 • imię

 • nazwisko

 • numer PESEL

 • wrażliwe dane, takie jak odcisk palca

Nawet jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, musisz zapewnić ochronę tych danych.

Obowiązek stosowania RODO

Jednoosobowe działalności gospodarcze, wpisane do CEIDG, podlegają ochronie przepisów RODO, tak jak każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane.

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, włącznie z właścicielami jednoosobowych działalności gospodarczych. W przypadku takiej działalności, przedsiębiorca zostaje administratorem danych i musi przestrzegać przepisów RODO, które obowiązują.

To oznacza, że każdy posiadacz jednoosobowej działalności gospodarczej, musi przestrzegać RODO niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze. Przedsiębiorca ma obowiązek:

 • prowadzenia rejestrów danych osobowych

 • tworzenia polityki ochrony danych osobowych

 • przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym ochrony osób fizycznych.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych to pojęcie, które obejmuje gromadzenie, przechowywanie, modyfikację, udostępnianie i usuwanie danych osobowych. RODO wprowadza zasady przetwarzania danych osobowych, które obejmują między innymi zasadę przejrzystości, rzetelności i legalności oraz zasadę celowości. W kontekście powierzenia przetwarzania danych osobowych, ważne jest przestrzeganie tych zasad, aby uniknąć nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jako właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, jesteś uprawniony do przetwarzania danych osobowych swoich klientów, kontrahentów i pracowników. Jednakże, te dane powinny być aktualne i zgodne z prawdą, a także musisz wdrożyć odpowiednie rozwiązania organizacyjne do ochrony tych danych. Co więcej, dane osobowe powinny być przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych elementów RODO. Zgodnie z tym rozporządzeniem, musisz zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Do ochrony danych osobowych można wykorzystać techniczne środki, takie jak:

 • drzwi antywłamaniowe

 • czujniki ruchu

 • monitoring wizyjny

 • oprogramowanie antywirusowe

Ale to nie wszystko. Musisz również wdrożyć odpowiednie procedury związane z ochroną danych osobowych i utrzymać poufność danych.

Jak wprowadzić RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca analizuje ryzyko przetwarzania danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej

Teraz, gdy już wiesz, co to jest RODO i jakie są Twoje obowiązki, czas na praktykę. Jak wprowadzić RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej? W zasadzie proces ten można podzielić na trzy etapy: analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych, opracowanie polityki prywatności, uzyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych, zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych. Następnie, na podstawie tej analizy, musisz opracować politykę ochrony danych, która opisze, jak przetwarzasz dane osobowe.

Podstawowe obowiązki związane z RODO dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą to: prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania (o ile występuje się w roli procesora), realizacja obowiązku informacyjnego, zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

Nie jest to proces prosty i wymaga od Ciebie zarówno zrozumienia przepisów RODO, jak i zdolności do ich praktycznego wdrożenia. Ale nie martw się, pomożemy Ci przejść przez ten proces krok po kroku.

Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych

Dokumentacja analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej

Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych to proces, w którym oceniasz potencjalne zagrożenia dla danych osobowych, które przetwarzasz w swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Musisz zidentyfikować:

 • jakie dane przetwarzasz

 • gdzie są przechowywane

 • kto ma do nich dostęp

 • jakie są potencjalne zagrożenia dla tych danych oraz przeprowadzić oceny ryzyka przetwarzania.

Na podstawie tej analizy, musisz wdrożyć odpowiednie środki prewencyjne, które zminimalizują ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych. Pamiętaj, że RODO wymaga od Ciebie nie tylko przestrzegania praw klientów, ale także podjęcia aktywnych kroków, aby zapewnić ochronę ich danych osobowych.

Powinieneś również wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych jest kluczowe. Może to obejmować:

 • Szyfrowanie danych,

 • Regularne tworzenie kopii zapasowych,

 • Ograniczanie dostępu do danych.

Taka analiza pozwoli również ustalić w jakich celach, w jaki sposób i czyje dane osobowe są zbierane, wykorzystywane czy przechowywane. To pozwoli ocenić czy istnieje obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania oraz powołania inspektora ochrony danych.

Polityka Ochrony Danych Osobowych (Niegdyś Polityka Bezpieczeństwa)

Przedsiębiorca tworzy politykę prywatności w jednoosobowej działalności gospodarczej

Polityka ochrony danych osobowych to dokument określający zasady i procedury mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych w organizacji przed ich nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Jej zawartość może się różnić w zależności od potrzeb i specyfiki danej organizacji, jednak istnieje kilka kluczowych elementów, które powinny być zawarte w dobrych praktykach dotyczących polityki ochrony danych osobowych:

1️⃣ Zakres stosowania i cel polityki

 • Kluczowe cele polityki w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Określenie osób, do których polityka się stosuje (np. pracownicy, kontrahenci).

2️⃣ Rol i odpowiedzialności

 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacji (np. Administrator Danych Osobowych, Inspektor Ochrony Danych).

 • Opis zakresu odpowiedzialności tych osób.

3️⃣ Klasyfikacja danych

 • Wykaz rodzajów danych osobowych przetwarzanych w organizacji.

 • Metody klasyfikacji danych ze względu na ich wrażliwość i wymagane poziomy ochrony.

4️⃣ Zasady przetwarzania danych

 • Ogólne zasady przetwarzania danych, takie jak zasada minimalizacji danych, zasada ograniczonego okresu przechowywania, zasada integralności i poufności.

5️⃣ Fizyczne i techniczne środki bezpieczeństwa

 • Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony danych osobowych (np. szyfrowanie, zabezpieczenia antywirusowe, kontrole dostępu).

 • Zasady dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.

6️⃣ Kontrola dostępu i zarządzanie uprawnieniami

 • Procedury zapewniania dostępu do danych osobowych tylko tym osobom, które potrzebują dostępu do wykonania swoich zadań zawodowych.

 • Proces nadawania, rewizji i odbierania uprawnień dostępu.

7️⃣ Zarządzanie incydentami

 • Procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym zgłaszanie, ocena, reagowanie na incydenty i ich dokumentowanie.

8️⃣ Szkolenia i świadomość

 • Programy szkoleniowe dotyczące ochrony danych osobowych dla pracowników.

 • Działania na rzecz podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa danych w organizacji.

9️⃣ Ocena ryzyka i audyty

 • Cykliczne przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne przeprowadzane w celu weryfikacji zgodności z polityką bezpieczeństwa danych oraz z obowiązującymi przepisami.

🔟 Kontynuacja działalności i plan awaryjny

 • Procedury umożliwiające kontynuację działalności organizacji w przypadku znacznego naruszenia bezpieczeństwa danych lub awarii systemów informatycznych.

 • Plan odzyskiwania danych po awarii.

1️⃣ 1️⃣ Rewizja i aktualizacja polityki

 • Regularna rewizja polityki w celu zapewnienia jej aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami oraz najlepszymi praktykami.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych jest fundamentem systemu ochrony danych w każdej organizacji. Powinna być dokumentem żywym, dostosowywanym do zmieniających się okoliczności i wyzwań oraz być regularnie przeglądana i aktualizowana.

Jeśli prowadzisz firmę, własną działalność i masz do czynienia z danymi osobowymi to powinieneś posiadać taką politykę.

Niezbędnym elementem są również procedury np. procedury w przypadku naruszeń oraz prowadzenie rejestrów, które są wymaganym elementem dobrze wdrożonego RODO.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klauzule informacyjne

Przedsiębiorca uzyskuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej

Niezwykle ważne, abyś powiadomił osoby, których dane przetwarzasz o swoich danych, celu, czasie przetwarzania oraz innych niezbędnych informacjach wynikających bezpośrednio z obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 13 RODO.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych są kluczowym elementem RODO. Muszą być one dobrowolne, świadome i jednoznaczne. To oznacza, że musisz jasno poinformować swoich klientów, co robisz z ich danymi i dlaczego, a następnie uzyskać ich zgodę na przetwarzanie tych danych (gdy jest ona potrzebna, podyktowana sytuacją).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być udokumentowana. Możesz to zrobić, tworząc formularz zgody, który będzie zawierał wszystkie wymagane informacje i był dostępny dla klientów do wglądu. Pamiętaj, że nieprawidłowe gromadzenie zgód może skutkować odpowiedzialnością prawną, w tym sankcjami karnymi. Warto również prowadzić odpowiedni dokument ewidencji zawartych zgód, aby mieć pełną kontrolę nad procesem.

Umowy powierzenia danych osobowych

Jeśli korzystasz z usług zewnętrznych dostawców, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych (np. hosting, księgowość, usługi prawne), upewnij się, że masz zawarte z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowy te powinny spełniać wymagania RODO.

Zawarcie umów powierzenia danych jest wymogiem RODO. Naruszenie tych przepisów może skutkować naruszeniem prywatności danych oraz poważnymi konsekwencjami finansowymi dla Twojej działalności.

Warto pamiętać, że ochrona danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej nie dotyczy wyłącznie stosunków z klientami, ale także z każdym, kto w jakikolwiek sposób przetwarza dane w Twoim imieniu. Zawarcie umów powierzenia danych osobowych to klucz do zachowania zgodności z RODO, budowania zaufania klientów i zabezpieczenia Twojej działalności przed potencjalnymi ryzykami.

Inspektor ochrony danych w jednoosobowej działalności gospodarczej

Inspektor ochrony danych to osoba odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem przepisów RODO w firmie, w tym również w sprawie ochrony osób fizycznych. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, zazwyczaj jest to sam przedsiębiorca. Jednak w niektórych przypadkach, na przykład gdy przetwarzanie danych odbywa się na dużą skalę lub dotyczy szczególnie wrażliwych danych, konieczne może być powołanie inspektora ochrony danych.

Inspektor ochrony danych powinien posiadać specjalistyczną wiedzę na temat prawa i praktyk związanych z ochroną danych oraz umiejętność skutecznego wykonywania obowiązków wynikających z RODO. Ma on obowiązek monitorowania przestrzegania przepisów RODO, realizacji zadań związanych z ochroną danych, a także występowania w roli doradcy w tym zakresie.

Czym zajmuje się inspektor ochrony danych?

Inspektor ochrony danych ma wiele obowiązków. Przede wszystkim, jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w firmie. Musi on również posiadać umiejętność identyfikacji i analizy procesów przetwarzania danych w Twojej firmie.

Ponadto, inspektor ochrony danych ma obowiązek informować administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane, w kontekście RODO oraz edukowanie ich na temat obowiązków związanych z przepisami.

Kiedy muszę powołać inspektora ochrony danych?

Powołanie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe tylko w określonych sytuacjach. Jeżeli przetwarzasz dane na dużą skalę lub przetwarzasz szczególnie wrażliwe dane, musisz powołać inspektora ochrony danych.

Jeżeli nie przetwarzasz danych na dużą skalę i nie przetwarzasz szczególnie wrażliwych danych, nie jesteś zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Jednak nawet jeśli nie jest to obowiązkowe, może to być dobry pomysł, aby mieć kogoś, kto będzie monitorować przestrzeganie przepisów RODO w Twojej firmie.

Kontrole i kary za nieprzestrzeganie RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej

Nieprzestrzeganie przepisów RODO może mieć poważne konsekwencje dla Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Mogą one obejmować kontrole przeprowadzane przez Prezesa Ochrony Danych Osobowych (PUODO) oraz nałożenie kar finansowych.

PUODO ma prawo przeprowadzić kontrolę w Twojej firmie w dowolnym momencie, aby sprawdzić, czy przestrzegasz przepisów RODO. Kontrole te mogą być przeprowadzane na podstawie:

 • losowych kontroli doraźnych

 • zawiadomień niezadowolonych klientów

 • byłych pracowników

 • konkurencji.

Rodzaje kontroli PUODO

Rodzaje kontroli przeprowadzane przez PUODO obejmują kontrolę z urzędu oraz kontrolę w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Kontrola z urzędu to kontrola przeprowadzana bez konkretnego powodu, na podstawie losowego wyboru. Kontrola w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, jest przeprowadzana na podstawie zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu przepisów RODO.

W trakcie kontroli, inspektor PUODO skupia się na:

 • przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

 • legalności przetwarzania danych

 • wiedzy i świadomości pracowników odpowiedzialnych za te dane w firmie.

Kary finansowe

Kary finansowe za naruszenie przepisów RODO mogą być bardzo wysokie. Najwyższa kara za naruszenie RODO wynosi 20 milionów euro lub 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Za jakie czyny można otrzymać karę finansową za naruszenie RODO? Kara finansowa za naruszenie RODO może zostać nałożona za czyny takie jak:

 • nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych

 • brak odpowiednich zabezpieczeń danych

 • niezgodne przetwarzanie danych

 • brak zgody na przetwarzanie

 • nieprawidłowe informowanie o przetwarzaniu danych

 • brak rejestru czynności przetwarzania danych

 • brak oceny skutków ochrony danych

 • brak współpracy z organem nadzorczym.

Podsumowanie

RODO to nie tylko obowiązek, ale również szansa dla Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Przestrzeganie przepisów RODO nie tylko uchroni Cię przed kontrolami i karami, ale również pomoże Ci zbudować zaufanie klientów do Twojej firmy.

Pamiętaj, że zrozumienie i przestrzeganie przepisów RODO nie jest jednorazowym zadaniem, ale ciągłym procesem. Regularnie przeprowadzaj analizę ryzyka, aktualizuj swoją politykę prywatności, szkol pracowników i monitoruj przestrzeganie przepisów. W ten sposób zapewnisz ochronę danych osobowych w swojej firmie i zgodność z przepisami RODO.

Najczęściej Zadawane Pytania

Czy jednoosobową działalność gospodarczą to dane osobowe?

Tak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są traktowani jako osoby fizyczne w obrocie gospodarczym, więc przepisy RODO dotyczą również ich danych osobowych.

Czy RODO stosuje się do przedsiębiorców?

Tak, RODO stosuje się do przedsiębiorców, ponieważ dane przedsiębiorców zawarte w rejestrze CEIDG są traktowane jako dane osób fizycznych i podlegają ochronie zgodnie z RODO. Odpowiedź nr 1 jest najbardziej trafna i zawiera ważne informacje na temat stosowania RODO do przedsiębiorców.

Jakie są moje obowiązki wynikające z RODO?

Twoje obowiązki wynikające z RODO obejmują przestrzeganie zasad ochrony danych, zasad przetwarzania danych oraz obowiązków informacyjnych. Upewnij się, że spełniasz te wymogi, aby dobrze zarządzać danymi osobowymi.

Co to znaczy "przetwarzanie danych osobowych"?

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje gromadzenie, przechowywanie, modyfikację, udostępnianie i usuwanie danych osobowych.

Czy muszę powołać inspektora ochrony danych?

To zależy. Powołanie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe tylko w określonych okolicznościach, takich jak przetwarzanie danych na dużą skalę lub danych szczególnie wrażliwych. Powinieneś ustalić, czy twoja sytuacja wymaga powołania inspektora ochrony danych.